[Download] Tải Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ

Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ
Nội dung Text: Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ

Download


Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ ghi nhận thỏa thuận của hai bên về số tiền vay nợ, cam kết của bên vay và bên cho vay, thời gian biên bản chính thức có hiệu lực, mục đích vay,… Biên bản xác nhận nợ và cam kết thanh toán nợ sẽ là là một căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi của hai bên, giúp giảm thiểu những mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi giữa các bên. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ được chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——***——

  BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ VÀ CAM KẾT TRẢ NỢ

  Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015;

  Căn cứ vào ý chí của các bên.

  Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ………………………

  Chúng tôi gồm có:

  BÊN A: ………………………………………………..

  Số CMND:………………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………

  Địa chỉ:…………………………………………………..

 2. Điện thoại:……………………………..………………..

  Email:…………………………………. ………………..

  BÊN B: ………………………………………………..

  Số CMND:………………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………

  Địa chỉ:…………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………..………………..

  Email:…………………………………. ………………..

  Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều khoản sau:

  Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

  Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm……

  Bên A …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

  (Bằng chữ:………………………………………………………………….), trong đó:

 3. Nợ gốc:…………………………………………………………

  Lãi:………………………………………………………………

  Điều 2. Cam kết của Bên A

  Bên A sẽ thanh toán số tiền nợ trước ngày ……tháng ……năm ……..

  Bên A sẽ  dùng mọi tài sản cá nhân để  thanh toán các khoản nợ  cho Bên B như  thỏa  

  thuận.

  Nếu Bên A chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ  chịu trách nhiệm đối với số  tiền chậm trả 

  tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

  Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này và theo quy định  

  của pháp luật.

  Điều 3. Cam kết của Bên B

  Bên B sẽ tạo mọi điều kiện để bên A thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

  Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại 

  Điều 1 Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này.

 4. Điều 4. Điều khoản chung

  Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này có hiệu lực từ ngày ký.

  Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau  

  do mỗi bên giữ 01 bản.

  BÊN A BÊN B

Download tài liệu Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ File Word, PDF về máy