[Download] Tải Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB)

Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB)

Download


Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB) được ban hành kèm theo Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB)

 1. ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ̣
  3. Dâu vêt tai liêu va mâu vât thu đ ược:
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Mẫu sô 13/TNĐB
  …………………………………………………………………………………………………………………………. ́
  Ban hanh theo Thông t
  ̀ ư sô 63/2020/TT­BCA
  ́
  …………………………………………………………………………………………………………………………. ngày 19/6/2020
  ………………………………………(1)   CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………(2)   NAM
  …………………………………………………………………………………………………………………………. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ….…, ngày……tháng……năm………
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CẦU, ĐƯỜNG
  …………………………………………………………………………………………………………………………. LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG
  …………………………………………………………………………………………………………………………. Hôi ….. gi
  ̀ ờ ….. phut, ngày ….. tháng ….. năm ………. Tai
  ́ ̣  ..…………….……
  ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………. Chung tôi gôm:
  ́ ̀
  …………………………………………………………………………………………………………………………. Ông/ba:̀   ……………………………………………….cấp   bậc,   ch ức  
  …………………………………………………………………………………………………………………………. vụ……………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………… thuôc̣   đơn 
  Nhưng dâu vêt, tai liêu va mâu vât noi trên đ
  ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ược thu lượm, bao quan đ ̉ ̉ ưa vê c ̀ ơ  ̣
  vi ………………………………………………………………………………………………………..
  quan điêu tra đê nghiên c
  ̀ ̉ ưu x
  ́ ử ly.́ Ông/ba:̀   ……………………………………………….cấp   bậc,   ch ức  
  Trong qua trinh ghi nh
  ́ ̀ ận chỉ tiêu kỹ thuật đường bộ chung tôi có chup anh va ́ ̣ ̉ ̀  vụ……………………………………..
  ghi hinh (nêu co).
  ̀ ́ ́ thuôc̣   đơn 
  Việc ghi nhận chỉ  tiêu kỹ  thuật  đường bộ  kết thúc hồi ….. giờ  ….. phut, ́  ̣
  vi ………………………………………………………………………………………………………..
  ngày ….. tháng ….. năm …….. Biên ban nay đã đ ̉ ̀ ọc lại và giải thích quyền lợi, nghĩa   Ông/ba:̀   …………………………………………………………..   ch ức  
  vụ cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, ký tên xac nhân d ́ ̣ ưới đây./. vụ……………………………………..
  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHUYÊN NGƯỜI CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM thuôc̣   đơn   vị   chuyên   môn   về   kỹ   thuật   công   trình   đường  
  MÔN VỀ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH  (Ký, ghi rõ họ tên)
  bộ ………………………………………
  ĐƯỜNG BỘ …………………………………………………………………………………………………………………………..
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Ông/ba:̀   …………………………………………………………..   ch ức  
  vụ……………………………………..
  thuôc̣   đơn   vị   quản   lý   đường 
  bộ ……………………………………………………………………………..
  NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN   …………………………………………………………………………………………………………………………..
  (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên) Ông/ba: ………………………………………………………………………………………………………………
  ̀
  ………………………………………………………………………………………………….la ̀  ng ươì   tham  
  dự
  Ông/ba: ………………………………………………………………………………………………………………
  ̀
  ……………………………………………………………………………………………..la ̀   ng ươì   ch ưng ́  
  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ kiên. ́
  ĐƯỜNG BỘ
  (Ký, ghi rõ họ tên)
 2. tiến   hành   ghi   nhận   chỉ   tiêu   kỹ   thuật   đường   bộ (3)………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi ….. giờ ….. phut, ngày ….. thang ….. ́ ́   ………………………………………………………………………………………………………………………….
  năm ….., tại(4)………………..……………………………………………..…………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  trong   điều   kiện   (nắng,   mưa,   râm,   mát,   sáng,  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  tối) ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  1­ Tình trạng công trình đường bộ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  2­ Ghi nhận tình trạng kỹ thuật đường bộ:
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  (
  1) Tên cơ quan cấp trên; ………………………………………………………………………………………………………………………….
  (2) Tên cơ quan lập biên bản;
  (3) Ghi rõ tên đường, cầu, bến phà (lý trình);
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  (4) Địa điêm x
  ̉ ảy ra tai nạn Km (sô nha), đ
  ́ ̀ ường (phô); thu
  ́ ộc thôn (ấp), xa (ph
  ̃ ường, thị trấn), huyên (quân, thi 
  ̣ ̣ ̣ ………………………………………………………………………………………………………………………….
  xa, TP thu
  ̃ ộc tinh), t
  ̉ ỉnh (TP trực thuộc Trung ương).
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu Mẫu Biên bản xác định chỉ tiêu kỹ thuật cầu, đường liên quan đến vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 13/TNĐB) File Word, PDF về máy