[Download] Tải Mẫu Biên bản vụ việc hành chính – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản vụ việc hành chính

Mẫu Biên bản vụ việc hành chính
Nội dung Text: Mẫu Biên bản vụ việc hành chính

Download


Mẫu Biên bản vụ việc hành chính là mẫu văn bản ghi nhận nội dung vụ việc đã xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp để làm căn cứ giải quyết các vấn đề liên quan. Mẫu biên bản vụ việc với các nội dung: thông tin người lập biên bản, người liên quan, người chứng kiến, thời gian, nội dung sự việc, kết quả xử lý vụ việc… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản vụ việc hành chính – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản vụ việc hành chính File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản vụ việc hành chính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản vụ việc hành chính

 1. Mẫu sô 0́ 2/TNĐB
  Ban hanh theo Thông t
  ̀ ư sô ́63/2020/TT­BCA
  ngày 19/6/2020

  ……………………………………………..(1)  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………………………………………..(2)  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
              Số:…………/BB ­ VV

  BIÊN BẢN 
  vụ việc hành chính

  Hồi………..giờ………..phút, 
  ngày………..tháng…………năm………………………………..
  Tại:…………………………………………………………………………………………………………
  Chúng tôi gồm:
  1…………………………………………….Cấp   bậc,   chức 
  vụ:……………………………………..
  Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………..
  2…………………………………………..Cấp   bậc,   chức 
  vụ:……………………………………….
  Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………..
  Có   sự   chứng   kiến   của   Ông/Bà   (nếu 
  có):………………………………………………………
  Sinh   ngày:……./……../……..Quốc   tịch:…………………………Nghề 
  nghiệp:……………………..
  CMND/CCCD   hoặc   hộ   chiếu   số:…………………………..Ngày 
  cấp:………………………………
  Nơi 
  cấp:……………………………………………………………………………………………………………
  Nơi   ĐKTT   hoặc   nơi   ở   hiện 
  tại:……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………Điện 
  thoại:…………………………………..
  Tiến hành lập biên bản vụ việc hành chính đối với:
  Ông   (Bà)/Tổ   chức   (Tên   tổ   chức,   người   đại   diện   theo   pháp 
  luật):…………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:……../……./……………Quốc tịch:……………………………………………………………..
  Nghề   nghiệp/Lĩnh   vực   hoạt   động   hoặc   Mã   số   doanh 
  nghiệp:……………………………….
  Nơi   ở   hiện   tại/Địa   chỉ   trụ 
  sở:……………………………………………………………………………….
  CMND   hoặc   CCCD   hoặc   hộ   chiếu/GCĐK   hoặc   GP   thành   lập 
  số:  ………………………….   Ngày   cấp:…………………Nơi 
  cấp:…………………………………………………………………………..
  Điện   thoại:……………………………..  Là: 
  …………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. NỘI DUNG VỤ VIỆC(3)
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  (1) Tên cơ  quan cấp trên trực tiếp; (2)  Tên đơn vị  của người có thẩm quyền lập biên bản .(3)  Chú ý: Nội dung biên bản phải ghi cụ  thể  giờ,  
  ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vụ việc hoặc vụ tai nạn giao thông; mô tả nội dung vụ việc hoặc vụ tai nạn giao thông. Yêu cầu những người  
  có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang. Trường hợp người có nghĩa vụ  liên quan, người vi phạm hành chính không ký biên bản thì người lập  
  biên bản phải ghi rõ lý do 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Biên bản lập xong hồi………..giờ………..phút cùng ngày, đã đọc lại và giải 
  thích quyền lợi, nghĩa vụ  cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận 
  đúng và cùng ký tên dưới đây./.
  NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ  NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (Ký, ghi rõ họ tên)(nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên)
  LIÊN QUAN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Biên bản vụ việc hành chính File Docx, PDF về máy