Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC)

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC)


Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC) là văn bản được lập ra để ghi chép về việc lập biên bản vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC) File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC)

 1. Mẫu số 43/BB­VPHC 
  Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT­BCA 
  ngày 20/3/2019
  ………………..(1)                                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………..(2)                                          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…………/BB­VPHC
  Quyển số:…………..

  BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(3)
  Hồi……..giờ………phút, ngày…………/………../………… 
  Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  .
  Chúng tôi gồm:
  1………………………………………………………….Cấp   bậc,   chức 
  vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Đơn 
  vị:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Với sự chứng kiến của(4):
  a)   Họ   và   tên:……………………………………………………….Nghề   nghiệp:……………………………………Số 
  CMND/CCCD:………………………………………
  Nơi   ở   hiện   tại:………………………………………………………………………………………………………………………….. Số   điện 
  thoại:………………………………………….
  b)   Họ   và   tên:……………………………………………………….Nghề   nghiệp:……………………………………Số 
  CMND/CCCD:………………………………………
  Nơi   ở   hiện   tại:………………………………………………………………………………………………………………………….. Số   điện 
  thoại:………………………………………….
  Tiến hành lập biên bản về vi phạm hành chính (VPHC) đối với:
  Ông(Bà)/Tổ   chức(Tên   tổ   chức,   người   đại   diện   pháp  
  luật):……………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………../…………………./………………………Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………….
  Nghề   nghiệp/Lĩnh   vực   hoạt   động   hoặc   Mã   số   doanh 
  nghiệp:………………………………………………………………………………………………………
  Nơi   ở   hiện   tại/Địa   chỉ   trụ 
  sở:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  CMND   hoặc   CCCD   hoặc   hộ   chiếu/GCN   đăng   ký   hoặc   GP   thành   lập 
  số:………………………………………………………………………………
  Ngày   cấp:…………………………………………………………………Nơi 
  cấp:………………………………………………………………………………………………………………………
  Nội dung VPHC (ghi rõ thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm hành chính tại Điểm, Khoản,  
  Điều   của   Nghị   định   về   xử   phạt   VPHC   trong   lĩnh   vực   cụ   thể   và   các   tình   tiết   có   liên  
  quan):……………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ý   kiến   của   người   vi   phạm   hoặc   đại   diện   tổ   chức   vi  
  phạm:…………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ý kiến của người chứng kiến; người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có, ghi rõ họ tên, 
  địa   chỉ,   lời 
  khai):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Chúng tôi đã yêu cầu Ông(Bà)/Tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.
  Các   biện   pháp   ngăn   chặn   VPHC   và   bảo   đảm   việc   xử   phạt   (nếu  
  có):………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tang   vật,   phương   tiện   VPHC,   giấy   tờ   bị   tạm   giữ   (nếu  
  có): ………………………………………………………………………………………………………….
  Ngoài ra, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.
  Yêu   cầu   Ông(Bà)/Tổ   chức:…………………………………………………………………………………………………….. có   mặt 
  lúc……………….giờ………….phút, ngày……./……../………..tại…………………………………………………………………………………………… để  giải quyết vụ  việc vi  
  phạm.
  Trong   thời   hạn(5)…………..ngày   làm   việc,   kể   từ   ngày   lập   biên   bản   này,   Ông(Bà)/Tổ 
  chức…………………………………………………….

 2. ……………………………………………………………….là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu  
  được giải trình trực tiếp/văn bản giải trình đến Ông(Bà)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  để thực hiện quyền giải trình.
  Biên bản lập xong hồi…..  giờ………phút,  ngày…………/………../…………, gồm………..tờ,  được lập thành………bản có nội 
  dung, giá trị như nhau; 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản gửi cho cha, mẹ hoặc  
  người giám hộ của người chưa thành niên vi phạm (nếu có), 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính và  
  đọc lại cho những người có tên trong biên bản cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây.
  ­Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản thì ghi rõ lý do không ký biên  
  bản.
  Lý   do   không   ký   biên 
  bản:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ  NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ  NGƯỜI CHỨNG KIẾN(4) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  CHỨC) VI PHẠM CHỨC) BỊ THIỆT HẠI (Nếu có, ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Nếu có, ký và ghi rõ họ tên)
             
            

  (1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản; (3) Ghi rõ căn cứ như: Biên bản làm việc, kết luận kiểm tra, thanh tra, kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết  
  bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện VPHC theo quy định tại Điều 64 Luật xử lý vi phạm hành chính…; (4) Trường hợp cá nhân/tổ  chức vi phạm không ký vào Biên bản thì phải  
  mời 02 người chứng kiến hoặc mời đại diện UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm ký vào Biên bản; (5) Ghi cụ thể thời hạn: Không quá 02 ngày làm việc, trong trường hợp cá nhân/tổ  
  chức vi phạm yêu cầu giải trình trực tiếp; không quá 05 ngày làm việc, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm giải trình bằng văn bản. 

Download tài liệu Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC) File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button