[Download] Tải Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại
Nội dung Text: Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

Download


Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại là văn bản được lập ra để ghi chép về việc đối thoại giải quyết khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

 1. Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                  ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  ……………………(1)                  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      ..…………..(2)                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  Về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

  Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại lần thứ…..;
  Hôm nay, hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Tại …………………………………………………………………………….
  Đã tiến hành đối thoại theo những nội dung sau:
  I. Thành phần tham gia đối thoại:
  1.1. Người giải quyết khiếu nại:
  ­……………………………………………………………………………;(3)
  ­ .…………………………………………………………………………..;(4)
  ­ ……………………………………………………………………………;
  1.2. Người khiếu nại:
  Họ và tên: ………………………………..Năm sinh:………………………….
  Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………….
  Địa chỉ nơi ở hiện tại:………………………………………………………….
  Nghề nghiệp (hoặc chức vụ, đơn vị công tác): ……………………………….
  ………………………………………………………………………………………..
  Số CMND………………do Công an………………cấp ngày………………..
  1.3. Người đại diện hoặc được uỷ quyền: (nếu có)
  Họ và tên: ………………………………..Năm sinh: ………………………..
  Địa chỉ nơi ở (hoặc chức vụ, đơn vị công tác):………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..

 2. Thẻ luật sư/Thẻ trợ giúp viên pháp lý số …do……….cấp ngày………………
  Giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại ngày ..…/…../………
  Giấy giới thiệu/Quyết định của tố chức hành nghề luật sư số…ngày………….
  1.4. Người bị khiếu nại:
  ­ Họ và tên: …………………….chức vụ……………..đơn vị………………..
  ­ ……………………………………………………………………………….
  1.5. Người có quyền, lợi ích liên quan: (nếu có)
  ­ Họ và tên: ……………………………….Năm sinh………………………….
  Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………………
  Địa chỉ nơi ở hiện tại:………………………………………………………….
  Nghề nghiệp (hoặc chức vụ, đơn vị công tác): ……………………………….
  Số CMND…………………..do Công an…………….cấp ngày………………
  ­ ……………………………………………………………………………….
  1.6. Đại diện tổ chức chính trị ­ xã hội (nếu có):
  ­ Ông/bà: ………………………………….chức vụ…………………………..
  ­ ……………………………………………………………………………….
  II. Nội dung tiến hành:
  2.1. Người giải quyết khiếu nại nêu những nội dung cần đối thoại, kết quả xác  
  minh nội dung vụ việc khiếu nại:
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………….
  2.2. Ý kiến của những người tham gia đối thoại: (5)
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  2.3. Tóm tắt kết quả các nội dung đã đối thoại: (6)
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  Việc đối thoại kết thúc vào hồi…..giờ…..cùng ngày.
 3. Biên bản về việc đối thoại đã được đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng 
  nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây.
  Biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại./.

  NGƯỜI KHIẾU NẠI (NGƯỜI               NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  ĐẠI DIỆN/ ĐƯỢC UỶ QUYỀN)                                (Ký, ghi rõ họ tên)
               (Ký, ghi rõ họ tên)

         NGƯỜI CÓ QUYỀN                              ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CT­XH
        LỢI ÍCH LIÊN QUAN                                        (Ký, ghi rõ họ tên)
               (Ký, ghi rõ họ tên)

      NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI                                CÁN BỘ GHI BIÊN BẢN
                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên cơ quan Công an tiến hành đối thoại;
  (3): Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc người  
  được ủy quyền tổ chức đối thoại;
  (4): Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ, đơn vị của những người cùng tham gia đối thoại;
  (5): Ghi đầy đủ ý kiến của những người tham gia đối thoại về từng nội dung đối thoại, những bằng chứng có  
  liên quan được cung cấp và các yêu cầu được đưa ra;
  (6): Ghi tóm tắt từng nội dung liên quan đến vụ việc khiếu nại đưa ra đối thoại đã được các bên nhất trí cách  
  giải quyết và những nội dung chưa nhất trí (ghi rõ họ tên người không nhất trí, lí do?).

  Ghi chú:
  ­ Nếu người tham gia đối thoại không ký xác nhận phải ghi rõ lí do.

 4. ­ Nếu biên bản đối thoại được thể hiện trên nhiều trang giấy thì người khiếu nại, người bị khiếu nại, người 
  có quyền, lợi ích liên quan phải ký tên vào cuối mỗi trang biên bản.

Download tài liệu Mẫu Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại File Word, PDF về máy