[Download] Tải Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra

Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra
Nội dung Text: Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra

Download


Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra là văn bản được lập ra nhằm ghi chép nội dung, ý kiến vi phạm của đối tượng thanh tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra

 1. Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

       ………………(1)                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐOÀN THANH TRA                           Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  Về vi phạm của đối tượng thanh tra

  Trong quá trình thực hiện Quyết định số ……ngày….. …của …………….
  (2) về …………………………….(3) đối với 
  ………………………………………(4),
  Hôm nay, hồi …..giờ…..ngày …..tháng…..năm…..
  Tại: 
  ……………………………………………………………………………
  Chúng tôi gồm:
  1. Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ ­ Trưởng Đoàn thanh tra;
  2. Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ ­ P.Trưởng Đoàn/thành viên;
  3. Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ ­ Thành viên,
  Có sự chứng kiến của: (nếu có)
  ­……………………………………………………………………………;(5)
  Với sự tham gia của: (nếu có)
  ­……………………………………………………………………………;(6)
  ­ ……………………………………………………………………………
  Tiến hành lập biên bản về sự vi phạm trong lĩnh vực ……………………..
  (7) của ………………………………(4) là đối tượng thanh tra.
  Đại diện …………………..(4) gồm:
  ­……………………………………………………………………………;(8)
  ­ ……………………………………………………………………………;
  Nội dung vi phạm:

 2. …………………….…………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….
  đã vi phạm Điểm …..Khoản….. Điều……Nghị định ……………………………
  (9).
  Tình tiết giảm nhẹ 
  …………………………………………………………….
  Tình tiết tăng nặng 
  ……………………………………………………………
  Ý kiến trình bày của đối tượng thanh tra: (10)
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  Ý kiến của người làm chứng/người tham gia:
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  Các biện pháp ngăn chặn vi phạm: (11)
  …………………………………………………………………………………
  Tang vật, tài liệu bị niêm phong/tạm giữ: (12)
  …………………………………………………………………………………
  Các đề xuất, kiến nghị:
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  Biên   bản   về   sự   vi   phạm   của   đối   tượng   thanh   tra   kết   thúc   hồi 
  …….giờ……   cùng   ngày,   được   lập   thành   02   bản   và   giao   cho 
  ………………………………..(4) một bản sau khi đã được đọc cho mọi người 
  có tên trên cùng nghe và nhất trí ký tên sau./.

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                  TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
  LÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA                               (Ký, ghi rõ họ tên)
          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

        NGƯỜI CHỨNG KIẾN                                  NGƯỜI THAM GIA
                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 3.                                                                              NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
                                                                                               ( Ký, ghi rõ họ tên)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Chức danh người ra Quyết định thanh tra;
  (3): Nội dung thanh tra;
  (4): Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh tra;
  (5): Cấp bậc (nếu có), họ tên, cơ quan, đơn vị hoặc địa chỉ của người chứng kiến;
  (6): Cấp bậc (nếu có), họ tên, cơ quan, đơn vị hoặc địa chỉ của người tham gia;
  (7): Lĩnh vực vi phạm như: bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng cháy chữa cháy, quản lý công cụ hỗ 
  trợ…;
  (8): Cấp bậc (nếu có), họ tên, chức vụ của người đại diện cơ quan, đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh 
  tra;
  (9): Ghi rõ Nghị định bị vi phạm;
  (10): Ghi rõ: công nhận hay không công nhận sự vi phạm trên hay có ý kiến gì khác;
  (11): Nêu cụ thể các biện pháp theo thẩm quyền đã áp dụng để ngăn chặn vi phạm;
  (12): Nếu thực hiện việc niêm phong/tạm giữ tang vật thì ghi rõ chủng loại, số lượng, tình trạng…..

Download tài liệu Mẫu Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra File Word, PDF về máy