[Download] Tải Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS)

Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS)

Download


Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS)

 1. Mẫu số 35­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN…….(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN 
  VỀ KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, 
  TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 

  Hồi .…. giờ.…. phút ……, ngày .…. tháng ….. năm …………….
  Tại trụ sở Toà án nhân dân: ………..………………………………….
  Bắt đầu tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ    vụ án 
  dân sự thụ lý số:……/……./TLST­……(2) ngày….. tháng….. năm ..…
  I. Những người tiến hành tố tụng:
  Thẩm phán ­ Chủ trì phiên họp: Ông (Bà)……………..………………………
  Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Ông (Bà)……………………….
  II. Những người tham gia phiên họp(3)
  ……………………………………….……………………..……………….
  …………………………………………………………………..………….
  PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP
  ­ Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên 
  họp đã được Toà án thông báo.
  ­ Thẩm phán chủ  trì phiên họp kiểm tra lại sự  có mặt và căn cước của những 
  người tham gia phiên họp.
  ­ Thẩm phán chủ trì phiên họp phổ biến cho các đương sự về quyền và nghĩa vụ 
  của họ.
  KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, 
  TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 
  1. Thẩm phán công bố tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
  2. Ý kiến của các đương sự và người đại diện hợp pháp của các đương sự(4)
   ……..………………………………………………………….………..
  …….………………………………………………………………………

 2. 3. Các nội dung khác (nếu có).

  THẨM PHÁN XEM XÉT CÁC Ý KIẾN, 
  GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ  
  VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN (5)
  ……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………

  NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU 
  CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HỌP (6)
    .……………………………………………………………….……………….
  …….……………………………………………………………….…………
  Việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ kết thúc vào hồi….giờ…. 
  phút, ngày ….. tháng …… năm……

  CÁC ĐƯƠNG SỰ  THƯ KÝ TÒA ÁN  THẨM PHÁN
  THAM GIA PHIÊN HỌP GHI BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP
  (Ký tên, ghi rõ họ tên  (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên,
  hoặc điểm chỉ)  đóng dấu)

          Hướng dẫn sử dụng mẫu số 35­DS:
  (1) Ghi tên Tòa án nhân dân tiến hành phiên họp; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ 
  Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví vụ: Tòa án nhân dân  huyện  
  X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh  
  (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).
  (2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2012/TLST­HNGĐ).
  (3) Ghi họ tên, tư cách đương sự trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên họp theo  
  thứ tự như hướng dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm. 
  (4) Ghi đầy đủ nội dung trình bày của các đương sự về những vấn đề quy định tại khoản 2 Điều  
  210 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
            (5) Ghi những nội dung Thẩm phán xem xét, giải quyết các yêu cầu của đương sự về những  
  vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 210 của Bộ luật tố tụng dân sự; ghi quyết định của Tòa án về việc  
  chấp nhận, không chấp nhận các yêu cầu của đương sự.

 3.        (6) Ghi họ tên, tư cách đương sự và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia họp.

Download tài liệu Mẫu Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ (Mẫu số: 35-DS) File Word, PDF về máy