[Download] Tải Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT)

Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT)

Download


Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện theo Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT) File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT)

 1. Mẫu số 55/BB­THTVPT
  Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT­BCA 
  ngày 20/3/2019
  ………………..(1)                                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………..(2)                                          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…………/BB ­ THTVPT

  BIÊN BẢN
  Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính(*)

  Căn   cứ   Quyết   định   tiêu   hủy   tang   vật,   phương   tiện   vi   phạm   hành   chính  
  số:…………………………………………………………………………..
  ngày…………./…………/…………….do………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ký;
  Căn   cứ   Quyết   định  thành   lập   Hội   đồng   xử   lý   tang   vật,   phương   tiện   vi   phạm   hành   chính  
  số:…………………………………………
  ngày…………./…………/…………….do………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ký;
  Hôm   nay,   hồi………..giờ………..phút, 
  ngày………../………../………..tại(3)……………………………………………………………………………………………………………
  Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:
  1.   Ông/Bà:……………………………………………………………………… đại   diện   cơ   quan:……………………………………………………………………….là   Chủ 
  tịch.
  2.   Ông/Bà:……………………………………………………………………….đại   diện   cơ   quan:……………………………………………………………..là   Phó   Chủ 
  tịch. 
  3.   Ông/Bà:………………………………………………………………………. đại   diện   cơ   quan:…………………………………………………………………………là   Thư 
  ký. 
  4.   Ông/Bà:……………………………………………………………………….đại   diện   cơ   quan:…………………………………………………………………là   Thành 
  viên.
  Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND/CCCD số, điện thoại ­ nếu có)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện theo Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành  
  chính 
  số:………………………………………………………………………….. ngày…………./…………/…………….do………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………ký, bao gồm  :
  (4)

  STT TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN SỐ  ĐƠN VỊ  ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ  GHI CHÚ
    LƯỢNG TÍNH HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), XUẤT XỨ (NẾU CÓ), 
  TÌNH TRẠNG

  Hình thức tiêu huỷ (5):…………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu trên đã được tiêu huỷ hết. Việc tiêu huỷ đã kết thúc vào 
  hồi…………giờ…………phút, ngày………./………./………….
  Biên bản lập xong hồi……….giờ……….phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe  
  công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./.

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  NGƯỜI CHỨNG KIẾN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

 2. (*) Áp dụng trong trường hợp thực hiện tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật xử  lý vi phạm hành chính hoặc tiêu hủy tang vật,  
  phương tiện vi phạm hành chính không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Xử  lý vi phạm hành chính hoặc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi  
  phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm độc hại quy định tại Khoản 5 Điều 126 Luật Xử  lý vi phạm hành  
  chính hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là các chất ma túy và những vật thuộc loại cấm lưu hành quy định tại Khoản 6 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính;  (1) Tên cơ quan chủ 
   
  quản; (2) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản ; (3 Tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản ; (4) Trường hợp tiêu huỷ nhiều tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  
  thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biên bản này; (5) Ghi rõ hình thức tiêu huỷ như dùng biện pháp nghiền nát, chôn….

Download tài liệu Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT) File Docx, PDF về máy