[Download] Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển – Tải về File Word, PDF

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển
Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Download


Mời các bạn cùng xem qua “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển” để tham khảo cách trình bày và soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu biên bản này được soạn thảo với nội dung và hình thức rõ ràng, các bạn có thể tải về máy và sử dụng để rút ngắn thời gian hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển File Word, PDF về máy

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

 Dưới đây là đoạn trích của “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển”, mời các bạn cùng tham khảo.

Công ty…………………………
Địa chỉ………………………….
Số:………………………………..
                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật về Hợp đồng kinh tế;
Căn cứ vào hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày………tháng……..năm……. Giữa…………………với……………………..
Hôm nay, ngày………. Tháng……….. năm……… tại…………………………………………………, chúng tôi gồm có:
BÊN A:
Địa chỉ                                       
                                                                                               
Điện thoại
             
Fax
Tài khoản số
 
Đại diện
 
Chức vụ
BÊN B:
Địa chỉ                                       
                                                                                               
Điện thoại
             
Fax
Tài khoản số
 
Đại diện
 
Chức vụ
Sau khi trao đổi hai bên thống nhất tiến hành thanh lý và quyết toán hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày…………tháng…………năm……………
Điều 1: Nội dung thực hiện:
Bên B đã vận chuyển khách của bên A theo đúng phương tiện và lộ trình ký kết của hợp đồng ký ngày………….tháng…………..năm…………..
Điều 2: Giá trị thanh lý hợp đồng:
Giá trị hợp đồng:…………………………….. –  đã bao gồm 10% thuế  V.A.T
Giá trị thanh lý: ……………………………… (Bằng chữ: ……………………………………….).
Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng dịch vụ vận chuyển bằng ô tô ký ngày…………………….
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

                                ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Để tiện tham khảo, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển” về máy.
 
 
 

Download tài liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển File Word, PDF về máy