[Download] Tải Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Nội dung Text: Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Download


Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính là văn bản được lập ra để tiến hành niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 1. Mẫu số 64/BB­NP 
  Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT­BCA 
  ngày 20/3/2019
  ………………..(1)                                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………..(2)                                          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…………/BB­NP

  BIÊN BẢN
  Niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 

  Hôm   nay, 
  hồi………giờ………ngày………./………/………..tại(3)……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Chúng tôi gồm: 
  1.  (Họ   tên,   cấp   bậc,   chức   vụ,   đơn 
  vị)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Với sự chứng kiến của(5): (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, CMND/CCCD số, điện thoại ­ nếu có)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Người có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: (Họ tên, cấp bậc, chức 
  vụ,   đơn 
  vị):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                    4. Ông(Bà)/Tổ chức(Tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật)  có tang vật, phương tiện vi phạm hành 
  chính   bị   tạm   giữ   phải   được   niêm 
  phong:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………../…………………./………………………Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………….
  Nghề   nghiệp/Lĩnh   vực   hoạt   động   hoặc   Mã   số   doanh 
  nghiệp:………………………………………………………………………………………………………
  Nơi   ở   hiện   tại/Địa   chỉ   trụ 
  sở:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  CMND   hoặc   CCCD   hoặc   hộ   chiếu/GCN   đăng   ký   hoặc   GP   thành   lập 
  số:………………………………………………………………………………
  Ngày   cấp:…………………………………………………………………Nơi 
  cấp:………………………………………………………………………………………………………………………
  Tiến   hành   niêm   phong   tang   vật,   phương   tiện   vi   phạm   hành   chính   bị   tạm   giữ   theo   Quyết   định 
  số………………………………
  …………………………………………………………………………………………………… ngày………./…………/…………. 
  ­ Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị niêm phong, gồm(5):
  STT TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM  SỐ  ĐƠN VỊ  ĐẶC ĐIỂM, TÌNH TRẠNG,  GHI CHÚ
  HÀNH CHÍNH LƯỢNG TÍNH XUẤT XỨ (NẾU CÓ)

  ­   Số   tang   vật,   phương   tiện   vi   phạm   hành   chính   được   niêm   phong   nêu   trên   đã   giao   cho   Ông(Bà)
  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. chịu trách nhiệm bảo quản.
  (6)

  ­   Ý   kiến   bổ   sung   khác   (nếu 
  có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Biên bản lập xong hồi ……giờ…….ngày………/…………./………,được lập thành 03 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã  
  đọc lại cho những người tham gia nghe, xem xét lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho người/tổ 
  chức vi phạm 01 bản, giao cho Ông(Bà) (6)……………………………………………….  ……………………………………………………………………..bản, 01 bản lưu 
  hồ sơ./. 
              
  CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN(nếu có) NGƯỜI CHỨNG KIẾN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 2. NGƯỜI BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

                                   

  (1)Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản;  (3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản; (4) Nếu người chứng kiến cũng là người của chính quyền địa phương thì ghi  
  rõ họ tên, chức vụ của họ; (5)  Trường hợp niêm phong nhiều tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biên bản này; (6) Ghi họ  tên của người có  
  trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Download tài liệu Mẫu Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính File Docx, PDF về máy