[Download] Tải Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS)

Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS)

Download


Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS)

 1. Mẫu số 51­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13  tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

  Vào hồi… giờ…phút, ngày… tháng…năm………………………………………………..
  Tại:(2)…………………………………………………………………………………………………
  Với Hội đồng xét xử(3) ……….gồm có:
  Thẩm phán ­ Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)……………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………(4)
  Tiến   hành   nghị   án   vụ   án  dân   sự   thụ   lý   số…….…/……/………..­……..….(5) 
  ngày…..tháng…..năm…..về (6)…………………………………………… giữa:
  Nguyên đơn………………………………………………………………………………………..
  Bị đơn………………………………………………………………………………………………..
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan………………………………………………..(7)
  Căn cứ  vào tài liệu, chứng cứ  đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả  tranh tụng  
  tại phiên tòa, các quy định của pháp luật(8).

  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 
  QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU(9)
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………

  Nghị án kết thúc vào hồi……. giờ……. phút, ngày……. tháng……. năm. 

  Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe 
  và ký tên dưới đây.

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
  (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 2.  Hướng dẫn sử dụng mẫu số  5
    1­DS:
     
  (1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân 
  dân cấp huyện, thì  cần ghi huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương nào (ví dụ: Toà án 
  nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương, thì ghi rõ 
  Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).
   (2) Ghi địa điểm nơi tiến hành phiên toà (ví dụ: Tại trụ  sở Toà án nhân dân tỉnh N; hoặc: Tại  
  Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện S, thành phố H).
  (3) Nếu Hội đồng xét xử  sơ  thẩm thì ghi “sơ  thẩm”; nếu Hội đồng xét xử  phúc thẩm thì ghi 
  “phúc thẩm”.
  (4) Ghi đầy đủ tên thành viên Hội đồng xét xử.
  (5) Ô thứ  nhất ghi số  thụ  lý, ô thứ  hai ghi năm thụ  lý và ô thứ  ba nếu tại cấp sơ  thẩm thì ghi  
  “TLST”, nếu tại cấp phúc thẩm thì ghi “TLPT”; ô thứ  tư  nếu là tranh chấp về  dân sự  thì ghi “DS”; 
  nếu là tranh chấp về hôn nhân và gia đình thì ghi “HNGĐ”; nếu là tranh chấp về  kinh doanh, thương  
  mại thì ghi “KDTM”; nếu là tranh chấp về lao động thì ghi “LĐ” (ví dụ: số 18/2017/TLST­HNGĐ).
  (6) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải 
  quyết được quy định tại điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để  ghi vào phần trích yếu của  
  bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ  lý giải quyết là tranh chấp về  quốc tịch Việt Nam giữa cá  
  nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự  thì ghi: “tranh chấp  
  về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
  (7) Ghi đầy đủ tên của các đương sự tương ứng với tư cách đương sự trong vụ án.
  (8) Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ  luật tố tụng dân sự  thì ghi  tập 
  quán, tương tự  pháp luật, những nguyên tắc cơ  bản của pháp luật dân sự, án lệ, hoặc lẽ  công bằng 
  (nếu có).
  (9) Ghi các ý kiến thảo luận, biểu quyết và quyết định của Hội đồng xét xử  theo từng vấn đề 
  của vụ án, nếu có ý kiến khác thì ghi rõ ý kiến của thành viên Hội đồng xét xử có ý kiến khác.

Download tài liệu Mẫu Biên bản nghị án (Mẫu số: 51-DS) File Docx, PDF về máy