[Download] Tải Mẫu Biên bản mất hóa đơn – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản mất hóa đơn

Mẫu Biên bản mất hóa đơn
Nội dung Text: Mẫu Biên bản mất hóa đơn

Download


Bên làm mất hóa đơn phải dùng cả mẫu biên bản mất hóa đơn và mẫu biên bản báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn để báo cáo cho cơ quan thuế. Dưới đây là mẫu Biên bản mất hóa đơn được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu,.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản mất hóa đơn – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản mất hóa đơn File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản mất hóa đơn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản mất hóa đơn

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN 

  ­ Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010;

  ­ Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014;

  Hôm nay, ngày …………………., đại diện hai bên gồm có:

  BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………….

  Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại : ……………………………….. Mã số thuế: ………………………………..

  Ông (bà): …………………………………….  Chức vụ : ……………………………………

  BÊN GIAO HÓA ĐƠN:………………………………………………………………………………

  Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại : ……………………………….. Mã số thuế: ………………………………..

  Ông (bà): …………………………………….  Chức vụ : ……………………………………

  Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng/cung ứng dịch vụ 
  (bên nhận hóa đơn ­ …………………….(tên doanh nghiệp mua hàng/dịch vụ) đã làm mất bản gốc 
  liên 2 – liên giao cho khách hàng theo chi tiết sau:

  Số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

  Liên
  S Tên loại hóa  Ký hiệu  Số  Số
  Mẫu số Hóa Ghi chú
  STT đơn hóa đơn hóa đơn lượng
  đơn

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Hóa đơn  
  Hoá đơn Giá   01GTKT3/0 Liên  mua hàng  
  1 BA/13P 0003458 01
  trị gia tăng 01 2 hóa dịch vụ  
  đã sử dụng

  Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng/cung ứng dịch vụ (bên giao hóa đơn ­ …………(tên 
  doanh nghiệp bán hàng) sẽ thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo quý ……..năm……….

 2. Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.

  Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ

  01 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

       

Download tài liệu Mẫu Biên bản mất hóa đơn File Docx, PDF về máy