[Download] Tải Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra

Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra
Nội dung Text: Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra

Download


Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra là văn bản được lập ra nhằm ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình thanh tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra

 1. Mẫu số 53 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..………………(1)                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………(2)                                     Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

  Hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Tại: ……………………………………………………………………………
  Chúng tôi gồm:
  ­ …………………………………………………………………………..(3)
  ­ ……………………………………………………………………………..
   Tiến hành làm việc với…………………………………………………….(4)
  ­ ……………………………………………………………………………….
  Về việc: ……………………………………………………………………..(5)
  ………………………………………………………………………………………..

  NỘI DUNG LÀM VIỆC: (6)
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  Buổi làm việc kết thúc vào hồi…..giờ…..cùng ngày.
  Biên bản làm việc đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe, công 
  nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây./.

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                   ………………………..(7)
             (HOẶC CÁ NHÂN)                                          (Ký, ghi rõ họ tên)
            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                              CÁN BỘ GHI BIÊN BẢN

 2.                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên cơ quan Công an tiến hành buổi làm việc/Đoàn thanh tra;
  (3): Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ, đơn vị hoặc vị trí trong Đoàn thanh tra/kiểm tra;
   (4): ­ Nếu làm việc với cơ  quan, đơn vị, tổ  chức thì ghi rõ tên cơ  quan, đơn vị, tổ  chức đó và họ  tên,  
  chức vụ những người đại diện, người có liên quan đến nội dung cần làm việc.
        ­ Nếu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại, nghề nghiệp, chức vụ, đơn  
  vị công tác;
  (5): Tóm tắt nội dung làm việc;
  (6): Ghi cụ thể từng nội dung cần làm việc kể  cả những nhận xét, kiến nghị, đề  nghị. Nếu được cung 
  cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ thì ghi cụ thể là tài liệu bản gốc hay bản photocoppy và đầu tên tài liệu  
  hoặc ghi chung chung xong phải kèm theo Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu (Mẫu số 29);
  (7): Chức danh lãnh đạo đơn vị Công an tiến hành buổi làm việc/Chức danh trong Đoàn thanh tra.

Download tài liệu Mẫu Biên bản làm việc về công tác thanh tra File Word, PDF về máy