[Download] Tải Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản
Nội dung Text: Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản

Download


Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản được lập để ghi chép ý kiến thành viên trong công ty về kết quả biểu quyết các sự việc. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản

 1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  ­­­­­­­­­­

  …, ngày … tháng … năm …

  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
  (Lấy ý kiến thành viên bằng văn bản ngày …/…/…)

  Tên doanh nghiệp: ………………………………

  Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: ………………………………… 

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

  Hôm nay, vào lúc …….. giờ ……phút, ngày  …/…/…

  Tại: ……………………………………………………………  

  Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

  1. Ông / Bà ……………………………………………………………  – Trưởng ban

  2. Ông / Bà ……………………………………………………………  – Thanh viên 
  ̀

  3. Ông / Bà ……………………………………………………………  – Thanh viên 
  ̀

  Đã tiến hành kiểm phiểu kết quả lấy ý kiến thành viên, kết quả như sau:

  Các vấn đề biểu quyết:
  ……………………………………………………………………………………………………

  Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

  ……………………………………………………………………………………………………

  Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

  Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ……………..  phiếu, trong đó:

  ­ Số phiếu hợp lệ: ………………….. phiếu.

  ­ Số phiếu không hợp lệ: ……………………… phiếu.

  Kết quả biểu quyết:

  Vấn   đề   01: 
  …………………………………………………………………………………………

 2. ­ Số  phiếu tán thành:  …………phiếu, chiếm  tỷ  lệ  ………% vốn  điều lệ  có quyền biểu  
  quyết;

  ­ Số  phiếu không tán thành: ……..phiếu, chiếm tỷ  lệ  …….% vốn điều lệ  có quyền biểu 
  quyết;

  ­ Số phiếu không có ý kiến: …………phiếu, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ  có quyền biểu 
  quyết;

  Vấn đề 02:……………………………………………………………………………………

  ­ Số  phiếu tán thành:  …………phiếu, chiếm  tỷ  lệ  ………% vốn  điều lệ  có quyền biểu  
  quyết;

  ­ Số  phiếu không tán thành: ……..phiếu, chiếm tỷ  lệ  …….% vốn điều lệ  có quyền biểu 
  quyết;

  ­ Số  phiếu không có ý kiến: ………phiếu, chiếm tỷ  lệ  ……% vốn điều lệ  có quyền biểu  
  quyết;

  Vấn đề 03:……………………………………………………………………………………

   (nếu có nhiều nội dung được biểu quyết thì lần lượt ghi đủ thông tin của từng nội dung đó)

  Các quyết định được thông qua:

  ……………………………………………………………………………………………………

  (Ghi rõ tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng)

  (nếu có nhiều nội dung được biểu quyết thì lần lượt ghi từng nội dung và tỷ  lệ  phiếu biểu  
  quyết thông qua của từng nội dung đó)

  Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ….. giờ …….. cùng ngày. 
  Danh sách thành viên tham gia lấy ý kiến và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến thành viên được lưu giữ 
  tại Văn phòng công ty.

  Biên bản kiểm phiếu gồm …. trang, lập thành … bản

  Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ……………

  BAN KIỂM PHIẾU

  TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NGƯỜI KIỂM PHIẾU

  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  CỦA DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

Download tài liệu Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản File Docx, PDF về máy