[Download] Tải Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở

Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở
Nội dung Text: Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở

Download


Việc bầu cử ban chấp hành công đoàn tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu tán thành quá một phần hai so với số phiếu thu về. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở được chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở

 1. QUẬN (HUYỆN) ……………. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  …, ngày … tháng … năm …

  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
   Bầu BCH Công đoàn …………………………………………………

  Chúng tôi được Đại hội lần thứ…….Công đoàn cơ sở (tên doanh nghiệp)……………….. bầu vào 
  Ban bầu cử  để  tổ  chức bầu cử  Ban chấp hành Công đoàn cơ  sở (tên doanh nghiệp)……… 
  khoá…gồm: 
   ­ Đồng chí ……………………………………………Trưởng ban;
   ­ Đồng chí ……………………………………………uỷ viên. 

  Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để  toàn thể  đại hội bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến  
  hành đúng nguyên tắc và thể  thức quy định. Sau khi kiểm phiếu Ban bầu cử đã nhất trí lập 
  biên bản kiểm phiếu như sau:
  + Số đoàn viên và NLĐ tự nguyện gia nhập công đoàn là …………. người;
  + Số người tham gia bỏ phiếu tín nhiệm là ………… người.

  Hội nghị đã quyết định số lượng UV.BCH CĐCS là ………… đồng chí.
  Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm ………… đồng chí (danh sách đính kèm).
  Trong đó:  Ứng cử: ……… người; Đề cử: ………. người;
  ­ Số phiếu phát ra: ……….Phiếu ; Số phiếu thu về: phiếu;
  ­ Số phiếu hợp lệ : ………Phiếu; Số phiếu không hợp lệ : ……phiếu.

  Kết quả kiểm phiếu :
  1. Anh/ Chị:………………………………………………………. Đạt………./………. Phiếu, Tỷ lệ: …..%.
  2. Anh/ Chị:………………………………………………………. Đạt………./……….Phiếu, Tỷ lệ: ……%.
  3. Anh/ Chị:………………………………………………………. Đạt ………/……….Phiếu, Tỷ lệ: ……%.

  Tập thể giới thiệu anh/ chị: …………………………………………. giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn 
  đạt …../……. phiếu đồng ý, tỷ lệ ….%

  Tập thể giới thiệu anh/ chị: …………………………………………. giữ chức danh Phó Chủ tịch Công 
  đoàn đạt ……../………. phiếu đồng ý, tỷ lệ ….%

  Căn cứ  điều lệ  quy định, các anh (chị) có tên sau đã trúng cử  BCH Công đoàn với các chức  
  danh trong công đoàn cụ thể như sau:
  1. Anh/ Chị:………………………………………………………………….­ Chủ tịch;
  2. Anh/ Chị:………………………………………………………………….­ Phó Chủ tịch;

 2. 3. Anh/ Chị:………………………………………………………………….­ Ủy viên.

  Biên bản kết thúc vào lúc: … giờ …. phút cùng ngày và được lập thành 2 bản, lưu vào hồ sơ,  
  tài liệu của Đại hội.

                                                          Người kiểm phiếu
  (ký và ghi rõ họ tên)
                                                                           

Download tài liệu Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở File Word, PDF về máy