[Download] Tải Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra
Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra

Download


Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra là văn bản được lập ra để ghi chép nội dung cuộc họp thanh tra/xác minh/kiểm tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra

 1. Mẫu số 52 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

  …..………………(1)                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ……………..(2)                                 Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  …………………………..(3)

  Hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Tại: ……………………………………………………………………………
  (4)………….………………….. tiến hành………………………………..(3).
  I. Thành phần tham dự gồm có:
  ­ Người chủ trì:
  Đ/c   (cấp   bậc)…………………chức   vụ…………đơn 
  vị………………………
  …………………………………………………………………………………
  ­ Đoàn thanh tra/Đoàn xác minh/Đoàn kiểm tra/Người xác minh:
  Đ/c (cấp bậc)…..chức danh, chức vụ….đơn vị…..Trưởng đoàn/Tổ trưởng;
  Đ/c (cấp bậc)…..chức danh, chức vụ….đơn vị…..Thành viên;
  Đ/c (cấp bậc)…..chức danh, chức vụ….đơn vị…..Thành viên;
  ……………………………………………………………………………………….
  ­ Đại diện cơ quan, tổ chức ……………………………… (5) gồm có:
  …………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………
  ­ ……………………………………………………………(6):
  …………………………………………………………………………………..
  ­ Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan: (nếu có)
  …………………………………………………………………………………

 2. …………………………………………………………………………………
  II. Nội dung: (7)
  1. ……………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………….……………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  3. Ý kiến phát biểu: (8)
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………..
  ……
  Việc…………………………….(3) kết thúc vào hồi…..giờ…..cùng ngày.
  Biên bản………………………..(3) đã được đọc lại cho những người có tên  
  trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây./.

  ……………………………….(9)                              NGƯỜI CHỦ TRÌ
       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                            (Ký, ghi rõ họ tên)
            

   ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                   NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
  HOẶC CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN                          (Ký, ghi rõ họ tên)
                        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           

    ……………………………..(6)
                  (Ký, ghi rõ họ tên)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Đoàn thanh tra/Đoàn xác minh/Đoàn kiểm tra/Tên cơ  quan,đơn vị  của cá nhân người được giao  
  nhiệm vụ xác minh; 

 3. (3): Công bố QĐ thanh tra/Công bố QĐ xác minh nội dung khiếu nại/Công bố  QĐ xác minh nội dung tố 
  cáo/Công bố  QĐ kiểm tra/Công bố  dự  thảo Kết luận thanh tra/Công bố  Kết luận thanh tra/Công bố 
  Quyết định giải quyết khiếu nại/Công bố  Kết luận nội dung tố  cáo/Công bố  Kết quả  kiểm tra/Họp 
  Đoàn thanh tra;
  (4): Tên Đoàn thanh tra/Đoàn xác minh/Đoàn kiểm tra;
  (5): Ghi rõ: “là đối tượng thanh tra” nếu là cuộc thanh tra hành chính/thanh tra chuyên ngành hoặc “quản  
  lý trực tiếp người bị khiếu nại/bị tố cáo” nếu là cuộc xác minh hoặc đối tượng kiểm tra. Chú ý: Ghi rõ  
  họ tên, chức vụ của những người đại diện;
  (6): Người bị khiếu nại/bị tố cáo nếu là cuộc xác minh nội dung khiếu nại/tố cáo. Chú ý: Ghi rõ họ tên,  
  chức vụ, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc bị tố cáo;
  (7): Nêu tóm tắt nội dung cuộc họp;
  (8): Ghi rõ ý kiến phát biểu của từng người, các bằng chứng có liên quan được cung cấp và các yêu cầu  
  được đưa ra;
  (9): Đại diện cơ quan, đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh tra/kiểm tra hoặc đại diện cơ quan, đơn vị, tổ 
  chức có người bị khiếu nại/bị tố cáo.

Download tài liệu Mẫu Biên bản họp thanh tra, xác minh, kiểm tra File Docx, PDF về máy