[Download] Tải Mẫu Biên bản họp thanh tra – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản họp thanh tra

Mẫu Biên bản họp thanh tra
Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp thanh tra

Download


Mẫu Biên bản họp thanh tra là văn bản được lập ra nhằm ghi chép thông tin trong cuộc họp thanh tra của đoàn thanh tra và các cá nhân có liên quan. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản họp thanh tra – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản họp thanh tra File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản họp thanh tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp thanh tra

 1. Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

       ………………(1)                   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐOÀN THANH TRA                           Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  …………………………..(2)

  Căn cứ  Quyết định……..(2) số……ngày…../…../…..của…………………..
  (3)
  Hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Tại: 
  ……………………………………………………………………………
  Chúng tôi gồm:
  ­ Đại diện Đoàn thanh tra:
  1.……………………………………………………………………………;
  (4)
  2. …………………………………………………………………………..;
  3. …………………………………………………………………………..
  ­ Đại diện cơ quan, đơn vị/cá nhân (5)…………………có: 
  1.   Đ/c……………………………………chức   vụ…………………………;
  (6)
  2. Đ/c……………………………………chức vụ…………………………;
  3. Đ/c……………………………………chức vụ…………………………
  ­ Với sự chứng kiến của: (nếu có)
  1. ………………………………………………………………………….;(7)
  2. ……………………………………………………………………
  Đã tiến hành lập biên bản………………(2) với nội dung sau: (8)

 2. ………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….
  .…………………………………………………………………………………
  ………
  ……………………………………………………………………………………….
  .
  ……………………………………………………………………………………….
  .
  ……………………………………………………………………………………….
  .
  ……………………………………………………………………………………….
  .
  ……………………………………………………………………………………….
  .……………………………………………………………………………….
  Việc………………(2) kết thúc vào hồi…..giờ…..cùng ngày.
  Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe,  
  công nhận đúng và ký tên sau đây./.

  ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA     ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

               NGƯỜI CHỨNG KIẾN                         NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
                              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 3. (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Về vấn đề gì theo các Điều 46, 48, 53 và 55 Luật Thanh tra năm 2010;
  (3): Chức danh của người ra Quyết định…;
  (4): Cấp bậc, họ  tên, chức danh, chức vụ, vị  trí trong Đoàn (Trưởng Đoàn/Phó Trưởng đoàn/Thành  
  viên);
  (5): Tên cơ quan, đơn vị  có trách nhiệm thi hành Quyết định. Nếu là cá nhân thì ghi: “Người có trách 
  nhiệm thi hành Quyết định:”;
  (6): Cấp bậc (nếu có), họ  tên, chức vụ  của người đại diện cơ  quan, đơn vị  có trách nhiệm thi hành 
  Quyết định;
  (7): Họ tên, cơ quan, đơn vị hoặc địa chỉ của người chứng kiến;
  (8): Liệt kê các việc đã làm cụ thể.

Download tài liệu Mẫu Biên bản họp thanh tra File Docx, PDF về máy