[Download] Tải Mẫu Biên bản hội nghị người lao động – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản hội nghị người lao động

Mẫu Biên bản hội nghị người lao động
Nội dung Text: Mẫu Biên bản hội nghị người lao động

Download


Mẫu Biên bản hội nghị người lao động năm là một trong những hồ sơ được sử dụng trong công việc tổ chức hội nghị người lao động định kỳ trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản hội nghị người lao động – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản hội nghị người lao động File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản hội nghị người lao động

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản hội nghị người lao động

 1. LĐLĐ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS…………………………………………..    Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc   
            
                    Thủ Dầu Một, ngày…… tháng…… năm 20….
  Mẫ
  u
  BIÊN BẢN
   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 20… 

  Hôm   nay,   vào   lúc   …giờ   …   phút,   ngày   …   tháng   …   năm   20…   tại 
  ………………….tiến hành Hội nghị người lao động năm 20… như sau :
  ­ Số lượng triệu tập : ………….CNLĐ
  ­ Số lượng có mặt: ……………..CNLĐ
  ­ Số lượng vắng mặt: ………….CNLĐ
  A­ PHẦN NGHI THỨC:
  1­ Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị (Hình thức biểu quyết) gồm:
  Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:………………………
  Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:………………………
  Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:………………………

  2­ Báo cáo tình hình đại biểu dự Hội nghị:………………………………………….
  …………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
  1.Ông(Bà)………………………………………… Đại diện Ban Giám đốc Công 
  ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm ………., tình hình xây 
  dựng và thực hiện các nội qui, qui chế của Công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung  
  cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của Công ty. 
  2. Ông (Bà)………………………………………  Đại diện Ban Giám đốc Công 
  ty trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động sản xuất­ kinh doanh năm 
  ……….
   
  3.   Ông  (Bà)…………………………………………Đại   diện   Ban   Chấp   hành 
  Công đoàn cơ  sở  báo cáo kết quả  tổ  chức Hội nghị  Người lao động năm……… tại 
  các Phòng, ban, Phân xưởng, tổ, đội sản xuất và các kiến nghị  của người lao động, 
  đoàn viên Công đoàn (nếu có). 
  4. Ông (Bà)…………………………………… Đại diện Ban Chấp hành Công 
  đoàn cơ sở báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi  
  ích của người lao động năm ………; việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội qui, qui 
  1

 2. chế  liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ  người lao động, tình hình thực 
  hiện Thoả ước lao động tập thể, các kiến nghị của tập thể người lao động.
  5. Ông (Bà)…………………………………….Đại diện Ban Chấp hành Công 
  đoàn cơ sở Công ty trình bày nội dung dự thảo Thoả ước lao động tập thể mới hoặc  
  dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể.
   6. Phần đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến:
  (Liệt kê ý kiến từng người)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  7. Ký kết Thoả ước lao động tập thể mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung Thoả ước  
  lao động tập thể (khi đã hoàn thành thương lượng theo luật định).
  8. Bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định 
  kỳ (nếu có)
  9. Hội nghị biểu quyết ……% thông qua về nội quy, quy chế của doanh nghiệp
  10. Chủ  tịch CĐCS tổng kết thi đua năm 20…, công bố  khen thưởng và phát 
  động thi đua năm 20… (các văn bản khen thưởng và phát động thi đua đính kèm)
    11. Thư ký thông qua biên bản hội nghị, Hội nghị biểu quyết và bế mạc. 
  Hội nghị người lao động kết thúc vào lúc …….giờ…… phút cùng ngày.
  Biên bản hội nghị được lập thành 04 bản lưu vào hồ  sơ  doanh nghiệp và gửi  
  về Liên đoàn Lao động TP. Thủ Dầu Một và các nơi liên quan.
  THƯ KÝ  ĐẠI DIỆN  ĐẠI DIỆN
  Ban Giám đốc công ty BCH CÔNG ĐOÀN

  2

Download tài liệu Mẫu Biên bản hội nghị người lao động File Word, PDF về máy