[Download] Tải Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS)

Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS)

Download


Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS)

 1. Mẫu số 36­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

   

  TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  , ngày………  tháng………  năm………
              ……….  

  BIÊN BẢN
   HÒA GIẢI THÀNH

  Căn cứ vào khoản 5 Điều 211 và khoản 1 Điều 212 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày… tháng… năm…………..
  Xét thấy các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án dân 
  sự thụ lý số:…/…./TLST­…..(2) ngày…tháng… năm…..
  Lập biên bản hoà giải thành do các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc  
  giải quyết toàn bộ vụ án, cụ thể như sau:(3)
  1.…………………………………………………………………………
  2…………………………………………………………….…………….
  Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, nếu đương sự nào 
  có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết 
  thời hạn này, mà không có đương sự  nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên thì Tòa 
  án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu  
  lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị  kháng cáo, kháng nghị  theo thủ tục phúc  
  thẩm.

  CÁC ĐƯƠNG SỰ  THƯ KÝ TÒA ÁN  THẨM PHÁN
  THAM GIA HÒA GIẢI GHI BIÊN BẢN  CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP
  (Ký tên, ghi rõ họ tên  (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên,
  hoặc điểm chỉ)  đóng dấu)

  Nơi nhận:
  ­ Những người tham gia hoà giải;
  ­ Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định

 2.    tại khoản 3 Điều 209 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.
 3. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 36­DS:
  (1) Ghi tên Toà án tiến hành hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân dân cấp 
  huyện thì cần ghi huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân 
  huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân 
  dân tỉnh, (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).
  (2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2017/TLST­KDTM).
  (3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả  thuận  
  được với nhau.
  Chú ý: Biên bản hoà giải thành phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hòa giải.

Download tài liệu Mẫu Biên bản hòa giải thành (Mẫu số: 36-DS) File Word, PDF về máy