[Download] Tải Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB)

Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB)

Download


Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB) được ban hành kèm theo Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB)

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
    
  …………………………………………………………………………………………………………………………. (3) Cục trưởng CSGT , Trưởng phòng CSGT hoặc Trưởng CA huyện.
  Mẫu sô 15/TNĐB
  …………………………………………………………………………………………………………………………. ́
  Ban hanh theo Thông t
  ̀ ư sô 63/2020/TT­BCA
  ́
  …………………………………………………………………………………………………………………………. ngày 19/6/2020
  ……………………………………..(1)  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………..(2)  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …….…, ngày……tháng……năm………
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  6. Y kí ến của các bên có liên quan: BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Căn cứ Thông báo kết quả xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông;
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ́ ề nghị của các bên liên quan đến vu tai n
  Xet đ ̣ ạn giao thông:
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Hồi   …..   giờ   …..   phut, ́   ngày   …..   tháng   …..   năm   ………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  tại: ………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Chúng tôi gồm:
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ông/bà:   ……………………………………………….   cấp   bậc,     ch ức  
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  vụ ………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  thuôc C̣ ơ quan …………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ông/bà:   ……………………………………………….   cấp   bậc,     ch ức  
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  vụ ………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  thuôc C ̣ ơ quan …………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Với sự tham gia của các bên liên quan vụ tai nạn giao thông:
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ông/bà: ……..…………………….……………… Nam/nư …………..………… ̃
  ̣ ̉ ́ ́ ́ ồi ….. giờ ….. phut, ngày ….. tháng ….. năm ……….,
  Viêc giai quyêt kêt thuc h ́   Sinh ngày ….. thang …… năm ………. tai ………………………………………..……
  ́ ̣
  đã đọc lại và giải thích quyền lợi, nghĩa vụ cho những người có tên trên nghe, công   Nơi đăng ky hô khâu th
  ́ ̣ ̉ ường trú: ……………….………….……………………………… 
  nhận đúng, ký tên xac nhân d
  ́ ̣ ưới đây. Biên bản này được lập thành ….. bản, (giao   …………………………………………………………………………………..……….
  cho mỗi bên 1 bản, 1 bản lưu cơ quan thụ lý vụ tai nạn)./. Chô ̃ở: ……………………………………………………………………………………
  CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN Nghề   nghiệp   …   ……   ….…   ………………………………………………………… 
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) …
  Số   CMND   (hoặc   hộ   chiếu):   …………………     ngày   cấp   ……   thang ́   ……   năm  
  ………. 
                                                                                    nơi cấp …………………………………………………………………………..…… …
  Tư cach tham gia: …………………………………………………………………….…
  ́
  Ông/bà: ……..…………………….………….. … Nam/nư …………..………… ̃
  Sinh ngày ….. thang …… năm ………. tai ………………………………………..……
  ́ ̣
  (3)……………………..…………………………… Nơi đăng ky hô khâu th
  ́ ̣ ̉ ường trú: …………….………………………………………… 
   (Ký, đóng dấu) …………………………………………………………………………………..……….
  Chô ̃ở: ……………………………………………………………………………………
  Nghề   nghiệp   …   ……   ….…   ………………………………………………………… 

  Số   CMND   (hoặc   hộ   chiếu):   …………………     ngày   cấp   ……   thang ́   ……   năm  
  ………. 
 2. nơi cấp …………………………………………………………………………..…… … ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tư cach tham gia: …………………………………………………………………….…
  ́ ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ông/bà: ……..…………………….………….. … Nam/nư …………..………… ̃ ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ́ ̣
  Sinh ngày ….. thang …… năm ………. tai ………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nơi đăng ky hô khâu th
  ́ ̣ ̉ ường trú: ………….…….……………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………..……… …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Chô ̃ở: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Nghề   nghiệp   …   ……   ….…   …………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  … ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Số   CMND   (hoặc   hộ   chiếu):   …………………     ngày   cấp   ……   thang
  ́   ……   năm   ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……… …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  nơi cấp …………………………………………………………………………..…… … …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (1) Tên cơ quan cấp trên; ………………………………………………………………………………………………………………………….
  (2) Tên cơ quan lập biên bản.
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tư cach tham gia: …………………………………………………………………….…
  ́
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ông/bà: ……..…………………….………….. … Nam/nư …………..………… ̃
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày ….. thang …… năm ………. tai ………………………………………..……
  ́ ̣
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nơi đăng ky hô khâu th
  ́ ̣ ̉ ường trú: … … … … …. …… ………… … … … … … … … 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………..……….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Chô ̃ở: ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nghề   nghiệp   …   ……   ….…   ………………………………………………………… 
  2. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn:

  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Số   CMND   (hoặc   hộ   chiếu):   …………………     ngày   cấp   ……   thang ́   ……   năm  
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  nơi cấp …………………………………………………………………………..…… …
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tư cach tham gia: …………………………………………………………………….…
  ́
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ông/bà: ……..…………………….………….. … Nam/nư …………..………… ̃
  3. Lỗi của các bên liên quan vụ tai nạn giao thông:
  Sinh ngày ….. thang …… năm ………. tai ………………………………………..……
  ́ ̣
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Nơi đăng ky hô khâu th
  ́ ̣ ̉ ường trú: …………………………………………………….… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………..……….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Chô ̃ở: ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nghề   nghiệp   …   ……   ….…   ………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Số   CMND   (hoặc   hộ   chiếu):   …………………     ngày   cấp   ……   thang ́   ……   năm  
  4. Hinh th
  ̀ ưc x
  ́ ử phat vi pham hanh chinh:
  ̣ ̣ ̀ ́
  ………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  nơi cấp …………………………………………………………………………..…… …
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tư cach tham gia: …………………………………………………………………….…
  ́
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Tiến hành ghi nhân viêc gi ̣ ̣ ải quyết vụ  tai nan giao thông x̣ ảy ra  hồi …..  
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  giờ   …..  phut, ́  ngày   …..   tháng   …..   năm   ………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  tại …………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  1. Nội dung sự việc (ghi tóm tắt diễn biến; người và phương tiện liên quan  
  5. Ghi nhận sự thoả thuận trach nhiêm dân s ́ ̣ ự của các bên liên quan:
  vụ tai nạn giao thông):
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu Mẫu Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 15/TNĐB) File Word, PDF về máy