[Download] Tải Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS)

Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS)

Download


Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS)

 1. Mẫu số 37­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  …….., ngày……  tháng…..  năm……

  BIÊN BẢN
   GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN
   VÀ HOÀ GIẢI THÀNH
  Căn cứ vào khoản 5 Điều 211 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Căn cứ vào Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình;
  Căn cứ vào biên bản hòa giải ngày… tháng… năm……
  Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả  thuận được với nhau về việc giải  
  quyết toàn bộ  các vấn đề  có tranh chấp trong vụ  án về  hôn nhân và gia đình thụ  lý số:…/…./TLST­
  HNGĐ ngày…tháng… năm…..
  Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành các vấn đề  có tranh chấp trong  
  vụ án do các đương sự đã thật sự tự  nguyện ly hôn và thoả  thuận được với nhau về việc giải quyết  
  toàn bộ vụ án, cụ thể như sau:(2)
  1………………………………………………………..…………..
  2……………………………………………….………………………….
  3..……………………………………………………………………….
  Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, 
  nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây thì phải làm thành văn bản gửi cho Tòa  
  án. Hết thời hạn này, mà không có đương sự  nào thay đổi ý kiến về  sự  thoả  thuận trên thì Toà án ra  
  quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau  
  khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

  CÁC ĐƯƠNG SỰ  THƯ KÝ TÒA ÁN  THẨM PHÁN
  THAM GIA HÒA GIẢI GHI BIÊN BẢN  CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP
  (Ký tên, ghi rõ họ tên  (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên,
  hoặc điểm chỉ)  đóng dấu)

  Nơi nhận:
  ­ Những người tham gia hòa giải;
  ­ Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định

 2.    tại khoản 3 Điều 209 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.
 3.  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 37­DS:
  (1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân 
  dân cấp huyện, thì  cần ghi huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương nào (ví dụ: Toà án 
  nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương, thì ghi rõ 
  Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).
  (2) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả  thuận  
  được với nhau (quan hệ hôn nhân, việc nuôi con, chia tài sản).
  Chú ý: Biên bản này phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

Download tài liệu Mẫu Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành (Mẫu số: 37-DS) File Word, PDF về máy