[Download] Tải Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB)

Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB)

Download


Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB) được ban hành kèm theo Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB)

 1. Mẫu sô 11/TNĐB
  ́
  Ban hanh theo Thông t
  ̀ ư sô 63 /2020/TT­BCA
  ́
  Ngày 19/6/2020
  …………………………………………….(1)   CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  …………………………………………….(2)  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  …….…, ngày……tháng……năm………

  BIÊN BẢN GHI NHẬN DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ NGƯỜI BỊ NẠN

  Hôi ..…. gi
  ̀ ờ ..…. ngày …… tháng …… năm …..….. tai ……………………………..
  ̣
  …………………………………………………………………..…………..…………………..
  Chúng tôi gồm:
  ông/bà: …………………………………………………..…………..…………………………
  ̣ ơ quan: ………………………………………………………………………………..
  thuôc C
  ông/bà: …………………………………………………..…………..…………………………
  ̣ ơ quan: ………………………………………………………………………………..
  thuôc C
  ông/bà:…………………………………..………….………..………………………………….
  …..……………..……………..…………….…..……….….…………….là   người   chứng 
  kiến
  ông/bà: …………..…………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  tiến hành xem xét dấu vết trên thân thể của:
  Ông/bà…………………………………………………………………Nam/nữ:
  …………….;
  Tên   g ọi   khác: 
  ………………………………………………………………………………….
  Sinh   ngày   ……   tháng   ……   năm   ……   tại   ……..
  ……………………………………………….
  Nơi đăng ký HKTT: ..……………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  Chỗ   ở:   ….……………………………………………………………
  ………………………….
  Nghề   nghiệp:   ..………………………………………………………
  ………………………….
  Khi xem xét thân thể của người bị tai nạn giao thông, có dấu vết sau đây(3):
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  (
  1) Tên cơ quan cấp trên;
  (2) Tên cơ quan lập biên bản;
  (3) Ghi rõ vị trí, tên gọi, đặc điểm, tình trạng của dấu vết; có thể chụp ảnh, vẽ sơ đồ của dấu vết..

 2. ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  Người được xem xét dấu vết trên thân thể trình bày như sau(4):
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ̣
  Viêc xem xét d ấu vết trên thân thể kết thúc hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm……
  Biên bản này đã đọc lại và giải thích quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho những người 
  có tên nói trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây./.

  NGƯƠI Đ
  ̀ ƯỢC XEM XÉT THÂN THỂ NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

  4) Ghi rõ lý do dấu vết đó.
  (

 3. NGƯỜI CHỨNG KIẾN BÁC SỸ
  (ký, ghi rõ họ tên) (nếu có, ký, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB) File Word, PDF về máy