[Download] Tải Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS)

Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS)

Download


Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS)

 1. Mẫu số 10­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm  
  2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  BIÊN BẢN 
  ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

  Hồi……giờ……..phút, ngày………..tháng………năm……, 
  tại (1)………………………………………………………………………………………………………….
  Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá 
  tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……của Tòa án nhân dân………., gồm có:
  1) Ông (Bà) ………………………………… chức vụ ………………………………………
  công tác tại ………………………………………………………. là Chủ tịch Hội đồng.
  2) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ ……………………………………….
  công tác tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.
  3) Ông (Bà) ………………………………..chức vụ…………………………………………
  công tác tại ………………………………………………..là thành viên Hội đồng.
  4) Ông (Bà) ………………………………….chức vụ ………………………………………
  công tác tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.
  5) Ông (Bà) …………………………………..chức vụ ……………………………………..
  công tác tại ……………………………………………………. là thành viên Hội đồng.
  Tiến hành định giá tài sản có liên quan trong vụ việc về (2)…………………….
  giữa:
  Nguyên đơn:……………………………………………………………………………………….(có mặt)
  Bị đơn:……………………………………………………………………………………………….(có mặt)
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:……………………………………………….(có mặt)
  Chứng   kiến   việc   định   giá:   Đại   diện   Ủy   ban   nhân   dân…………………………   ông 
  (bà)……………………………………..chức vụ……………………………….(nếu có)
  Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)………………………..­Thư ký Tòa án………………………….
  Tài sản định giá:(3)……………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………
  ́ ến cua cac thanh viên cua H
  Y ki ̉ ́ ̀ ̉ ội đồng đinh gia tai san:
  ̣ ́ ̀ ̉ (4) ………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ́ ến cua cac đ
  Y ki ̉ ́ ương sự trong vụ việc dân sự:(5) ………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  Kết qua bi
  ̉ ểu quyết cua H
  ̉ ội đồng đinh gia tai san v
  ̣ ́ ̀ ̉ ề gia tri cua tai san:
  ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ……………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  Những lưu ý khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

  Việc định giá tài sản kết thúc vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày. Biên bản 
  định giá đã được đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

  THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
  (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  ĐƯƠNG SỰ NGƯỜI CHỨNG KIẾN
  (Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) (Ký tên, ghi rõ họ tên)

   
   Hướng dẫn sử dụng mẫu số  1
    0­DS:
     
  (1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.
  (2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử 
  dụng đất).
  (3) Ghi theo thứ tự từng loại, từng phần tài sản được định giá, giá trị của tài sản được định giá, 
  ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời điểm và địa điểm cần định giá, các đặc điểm khác của  
  tài sản có ảnh hưởng đến giá trị của tài sản. 
  (4) Ghi ro cac ý ki
  ̃ ́ ến khác nhau về giá trị của từng loại, từng phần tài sản được đinh gia.
  ̣ ́

 3. (5) Ghi rõ ý kiến của từng đương sự.

Download tài liệu Mẫu Biên bản định giá tài sản (Mẫu số: 10-DS) File Word, PDF về máy