[Download] Tải Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
Nội dung Text: Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Download


Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là văn bản được lập ra để ghi chép về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả File Docx, PDF về máy

Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

 1. Mẫu số 62/BB­CCKPHQ
  Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT­BCA 
  ngày 20/3/2019
  ………………..(1)                                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………..(2)                                          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…………/BB­CCKPHQ

  BIÊN BẢN
  Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 

    Thi   hành   Quyết   định   cưỡng   chế   buộc   thực   hiện   biện   pháp   khắc   phục   hậu   quả 
  số…………………………………………………………….
  ngày…………/…………./…………..do……………………………………………………………………………………………………………… ký.
  Hôm   nay, 
  hồi………giờ………ngày………./………/………..tại(3)……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Chúng tôi gồm: (Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Cơ quan phối hợp(4): (Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị) (nếu có)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Với sự chứng kiến của(5): (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, CMND/CCCD số, điện thoại ­ nếu có)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với:
  Ông(Bà)/Tổ   chức(Tên   tổ   chức,   người   đại   diện   theo   pháp 
  luật):………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………../…………………./………………………Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………….
  Nghề   nghiệp/Lĩnh   vực   hoạt   động   hoặc   Mã   số   doanh 
  nghiệp:………………………………………………………………………………………………………
  Nơi   ở   hiện   tại/Địa   chỉ   trụ 
  sở:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  CMND   hoặc   CCCD   hoặc   hộ   chiếu/GCN   đăng   ký   hoặc   GP   thành   lập 
  số:………………………………………………………………………………
  Ngày   cấp:…………………………………………………………………Nơi 
  cấp:………………………………………………………………………………………………………………………
  ­ Biện pháp cưỡng chế áp dụng: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.
  ­ Kết quả  thực hiện Quyết định cưỡng chế  buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  số ……………/QĐ­
  CCKPHQ ngày…………/…………./…………..do………………………………………………………………………………. ký(6):
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Việc cưỡng chế kết thúc hồi……giờ…….ngày………/…………./………
  Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe,  
  xem xét lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho người/tổ  chức bị  cưỡng chế  01 bản, 01 bản  
  chuyển cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế./. 
              
  CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƯỠNG CHẾ
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

  ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN(nếu có) NGƯỜI CHỨNG KIẾN
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

                                   

 2.                                                                                                     
  (1)Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản;  (3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản; (4) Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ cơ quan người tham gia cưỡng chế;  (5) Nếu 
  người chứng kiến cũng là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ; (6)  Ghi cụ thể kết quả thực hiện từng biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại Quyết  
  định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.  

Download tài liệu Mẫu Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả File Docx, PDF về máy