[Download] Tải Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC)

Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC)
Nội dung Text: Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC)

Download


Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc tiến hành bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC) File Word, PDF về máy

Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC)

 1. Mẫu số 58/BB­BGPTGTVPHC
  Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT­BCA 
  ngày 20/3/2019
  ………………..(1)                                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………..(2)                                          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…………/BB­BGPTGTVPHC

  BIÊN BẢN
  Bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

  Căn   cứ   Quyết   định   số……….……………………………ngày…….…../…………/……..do(3)
  ………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………….ký.
  Hôm   nay, 
  hồi………..giờ…………phút,ngày……………/…………../……………tại:…………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  A. Đại diện bên giao gồm:
  1………………………………………………………………………… Cấp   bậc,   chức   vụ:…………………………………….  Đơn 
  vị:……………………………………………………….
  2………………………………………………………………………… Cấp   bậc,   chức   vụ:…………………………………….  Đơn 
  vị:……………………………………………………….
  B. Đại diện bên nhận:
  Ông(Bà)/Tổ   chức(Tên   tổ   chức,   người   đại   diện   theo   pháp 
  luật):………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………../…………………./………………………Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………….
  Nghề   nghiệp/Lĩnh   vực   hoạt   động   hoặc   Mã   số   doanh 
  nghiệp:………………………………………………………………………………………………………
  Nơi   ở   hiện   tại/Địa   chỉ   trụ 
  sở:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  CMND   hoặc   CCCD   hoặc   hộ   chiếu/GCN   đăng   ký   hoặc   GP   thành   lập 
  số:………………………………………………………………………………
  Ngày   cấp:…………………………………………………………………Nơi 
  cấp:………………………………………………………………………………………………………………………
  Tiến hành bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ  chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo  
  quản bao gồm (4): 

  STT TÊN PHƯƠNG TIỆN SỐ  ĐƠN VỊ  ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ  GHI CHÚ
    LƯỢNG TÍNH HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), XUẤT XỨ (NẾU CÓ), 
  TÌNH TRẠNG

  Đại diện bên nhận đã kiểm tra, nhận đủ số phương tiện giao thông vi phạm hành chính nêu trên. Biên bản  
  được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, bên giao, bên nhận mỗi bên giữ 01 bản.
  Biên bản lập xong hồi …………giờ…………phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe  
  công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./.
    
  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
   (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 2. (1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản; (3) Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của người đã ký Quyết định; (4) Trường hợp bàn giao nhiều phương tiện  
   
  giao thông vi phạm hành chính thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biên bản này

Download tài liệu Mẫu Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC) File Word, PDF về máy