[Download] Tải Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ)

Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ)
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ)

Download


Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ) là mẫu báo cáo của chủ đầu tư về việc thực hiện vốn đầu tư vào công trình. Mẫu báo cáo được chủ đầu tư gửi tới cơ quan cấp giấy phép đầu tư, nêu rõ tổng vốn đầu tư thực hiện, các nguồn vốn đã sử dụng bao gồm vốn pháp định và số vốn vay… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ) File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ)

 1. Biểu số: 01­CS/VĐTƯ BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ THỰC  Đơn vị nhận báo cáo:
  HIỆN ­ Cục Thống kê tỉnh, TP
  (Áp dụng đối với doanh nghiệp, dự án  ­ Cơ quan chủ quản cấp trên
  Ngày nhận báo cáo: Ngày 12 tháng sau 
  có thực hiện đầu tư trong kỳ báo cáo)
  tháng báo cáo ­ Sở KH&ĐT(DN/DA có vốn đầu tư 
  (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi  nước ngoài không thuộc KCN, KCX, 
  dự án báo cáo 1 biểu 01­CS/VĐTƯ) KKT, KCN cao)
  (Tháng….năm…..) ­ Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCN 
  cao (DN/DA thuộc KCN, KCX, KKT, 
  KCN cao)

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp/dự án (dự án không thuộc DN)……………..…. 
  Địa chỉ:
  Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương …………………………… 
  Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ………………..…………. 
  Xã/phường/thị trấn: …………………………………….……………. 
  Số điện thoại:……………. Fax……….…… Email: …..….………
  Ngành sản xuất kinh doanh chính……………………………………………..  
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp…………………………………………………. 
  Tên dự án (thuộc doanh nghiệp)…………………………….……… 
  Địa điểm dự án: Tỉnh ……………………………………..…………
  Cơ quan cấp GCNĐT: ……… Số……..……… Ngày cấp:…………
  Cấp phê duyệt dự án:  1. Trung ương     2. Tỉnh         3. Huyện       4. Xã 

  Tổng mức đầu tư của dự án theo kế hoạch: ………………… Triệu đồng

                                                                       …………………. 1000 USD
  Tỷ lệ vốn đầu tư theo kế hoạch (%):
  1. Tăng TSCĐ hoặc bổ sung vốn lưu động …..…………………
  2. Khác ……………………………………………………………..
  Tổng số ……………………..………………………………100%
  Ngành thực hiện đầu tư (ghi theo mục đích đầu tư)……………….……… 
  Thực hiện vốn đầu tư phát triển

  Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện  Cộng dồn  Dự tính tháng tiếp theo

  báo cáo từ đầu năm 

 2. đến cuối 

  tháng báo 

  cáo

  A B 1 2 3

  Triệu  1000  Triệu  1000  Triệu  1000 

  đồng USD đồng USD đồng USD

  Tổng số (01=02+05+16+19) 01
  1. Vốn ngân sách Nhà nước  02
  (02 = 03 + 04)

  ­ Ngân sách Trung ương 03

  ­ Ngân sách địa phương 04

  2. Vốn vay (05 = 06 + 07 + 10) 05

  ­ Trái phiếu Chính phủ 06

  ­ Vốn tín dụng đầu tư phát triển 07

  + Vốn trong nước 08

  + Vốn nước ngoài (ODA) 09

  ­ Vốn vay khác (10 = 11 + 12 +  10
  13 + 14 + 
  15)
  + Vay ngân hàng trong nước 11

  + Vay trong nước khác 12

  + Vay ngân hàng nước ngoài 13

  + Vay nước ngoài khác 14

  + Vay công ty mẹ 15

  3. Vốn tự có (16 = 17 + 18) 16

  ­ Bên Việt Nam 17

  ­ Bên nước ngoài 18

  4. Vốn huy động từ các nguồn Khác 19

 3. …, ngày… tháng… năm…..
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp

  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu số: 01-CS/VĐTƯ) File Word, PDF về máy