[Download] Tải Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp

Download


Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp là một thành phần trong hồ sơ giải thể của công ty được gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp

 1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ­­­­­­­­ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  …, ngày … tháng … năm …

  Số: ……….

  BÁO  CÁO
  Về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp

  Kính   gửi:   Phòng   Đăng   ký   kinh   doanh   tỉnh,   thành   phố   ………   (ghi   địa   phương   cấp  
  tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở ­ ví dụ: tỉnh Băc Ninh, Thành ph
  ́ ố 
  ̀ ̣ ,…)
  Ha Nôi

  1.  Tên   doanh   nghiệp (ghi   bằng   chữ   in  
  hoa):………………………………………………………………………..

  Mã   số   doanh   nghiệp:   ……….   do   …………………….   Cấp   ngày 
  …………………………………

  Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

  2. Họ tên chủ doanh nghiệp: 

  Họ   và   tên (ghi   bằng   chữ   in   hoa):   ……………………………………….   Giới 
  tính: ………………………………..

  Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày: …………………… /……. /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: ………………………….

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………………………………..

  Ngày cấp: ……………………. /……. /……….. Nơi cấp: ……………………………………………………………….

  Giấy   tờ   chứng   thực   cá   nhân   khác   (nếu   không   có  
  CMND/CCCD): ……………………………………………

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………….

  Ngày   cấp:   …………………….   /…….   /………..   Ngày   hết   hạn:   ……….   /…….   /…….   Nơi  
  cấp: ………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số   nhà,   ngách,   hẻm,   ngõ,   đường 
  phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

 2. Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..

  Quận/Huyện/Thị   xã/Thành   phố   thuộc 
  tỉnh: …………………………………………………………………………..

  Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………

  Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại:

  Số   nhà,   ngách,   hẻm,   ngõ,   đường 
  phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

  Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..

  Quận/Huyện/Thị   xã/Thành   phố   thuộc 
  tỉnh: …………………………………………………………………………..

  Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………

  Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

  Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

  Báo cáo về kết quả thanh lý tài sản như sau:

  Theo trình tự  và thủ  tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, các thành viên của doanh 
  nghiệp đã họp và tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa  
  vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

  Từ sau khi được Phòng đăng ký kinh doanh ­ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ……………. 
  (nơi   cấp  giấy chứng  nhận  đăng  ký  doanh nghiệp)  cấp Giấy chứng  nhận  đăng  ký doanh 
  nghiệp, doanh nghiệp không tiến hành thuê và ký kết hợp đồng lao động với bất kỳ  một 
  người lao động nào. Do đó, doanh nghiệp không có bất kỳ  nghĩa vụ  với bất kỳ  người lao  
  động nào.

  1. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp 

  ­ Nợ  thuế: …………. (Không có/ đã thanh toán đầy đủ  vào ngày …/…/…, kèm theo báo cáo  
  tóm tắt hoặc văn bản xác nhận);

  ­ Nợ phải trả, nợ phải thu: …………. (Không có/ đã thanh toán đầy đủ vào ngày …/…/…, kèm  
  theo báo cáo tóm tắt);

  2. Thanh lý các hợp đồng của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp đã thanh lý xong tất cả các hợp đồng, cụ thể như sau:  (Nêu rõ tên và thời  
  điểm thanh lý của từng hợp đồng/ loại hợp đồng)

 3. ………………………………………………………………………………………………………

  3. Thanh lý các tài sản của doanh nghiệp (Ghi rõ việc thanh lý tài sản, phân chia tiền mặt  
  của doanh nghiệp và ngày hoàn thành)

  ………………………………………………………………………………………………………

  4. Nghĩa vụ thuế.

  Doanh nghiệp đã thanh toán hết tất cả các nghĩa vụ thuế với Nhà nước và giao nộp tất cả các 
  sổ sách, chứng từ, mã số thuế cho cơ quan thuế. (kèm theo văn bản xác nhận)

  5. Quyền lợi người lao động

  Đã hoàn tất xử  lý các nghĩa vụ  phát sinh từ  Hợp đồng lao động và thanh toán đầy đủ  các 
  quyền lợi cho người lao động của doanh nghiệp vào ngày …/…/… (có danh sách kèm theo)

  6. Thông báo giải thể

  Doanh nghiệp đã gửi Quyết định giải thể đến cơ  quan Đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ 
  nợ, người có quyền, nghĩa vụ  và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và  
  niêm yết công khai tại trụ sở chính/ chi nhánh của doanh nghiệp .

  Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ  và các nghĩa vụ  khác của doanh nghiệp đã hoàn thành. 
  Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về  các 
  nội dung trên.

  Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  ­ Như trên; CỦA DOANH NGHIỆP

  ­ Cơ quan Đăng ký kinh doanh; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  ­ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  ­ UBND phường, xã ;

  ­ Lưu VP:   

Download tài liệu Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp File Docx, PDF về máy