Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy

Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy


Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy là một trong những tài liệu bắt buộc của bộ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy được chia sẻ dưới đây!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy

 1. (TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Ðộc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  …………………………….
  ­­­­­­­­

  Số: …………………… …, ngày … tháng … nãm …

  BÁO CÁO
  CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

  Kính gửi: ……………………………………………………………………

  ­ Căn cứ sự chỉ đạo về công tác PCCC của …………………………… (Ghi rõ cơ quan Cảnh sát  
  PCCC tại địa phương quản lý doanh nghiệp);
  ­ Căn cứ tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ về công tác PCCC trong năm …..,   nay  (ghi   rõ 
  tên doanh nghiệp) ………………………………………………………………………………………..báo   cáo   kết  
  quả công tác PCCC tại doanh nghiệp như sau:

  I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
  ­ Quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Trung  ương và địa phương quy  
  định về công tác PCCC 
  (Doanh nghiệp liệt kê những văn bản pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ PCCC như Luật  
  phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ­CP; Thông tư số 66/2014/TT­BCA)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ­ Nâng cao nhận thức của công nhân viên về luật PCCC; cổ vũ động viên phong trào PCCC, 
  nâng cao tinh thần cảnh giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành luật và các 
  quy định của nhà nước về PCCC.
  …………..
  (Doanh nghiệp ghi rõ các công tác chỉ đạo cụ thể đã thực hiện cho công tác về PCCC)
  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
  1. Công tác tuyên truyền
  ­ Thông qua các phiên họp, buổi tọa đàm,… doanh nghiệp đã tiến hành phổ  biến và tuyên  
  truyền kiến thức, pháp luật về PCCC cho công nhân viên trong doanh nghiệp.
  ­ Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.
  …………..
  (Doanh nghiệp ghi rõ các công việc cụ  thể  đã làm cho công tác phổ  biến, tuyên truyền về  
  PCCC)………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Công tác kiểm tra an toàn PCCC 
  (Doanh nghiệp ghi rõ các công việc cụ thể đã làm trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC  
  như: Kiểm tra hệ  thống điện về  độ  an toàn, kiểm tra nhắc nhở  đóng ngắt điện trước giờ  
  nghỉ hoặc sau khi mất điện; Kiểm tra việc ngăn cháy, chống cháy lan; Kiểm tra việc sử dụng  
  nguồn lửa  ở  bếp ăn tập thể, vặn khóa bình gas khi không sử  dụng; Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
  theo dõi quy trình PCCC, biên bản tự  kiểm tra; Kiện toàn đội phòng cháy và chữa cháy; Rà  
  soát củng cố và thực tập phương án chữa cháy;…)

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Công tác xây dựng và thực tập phương án PCCC 
  (Doanh nghiệp ghi rõ những kết quả  đạt được trong việc xây dựng và thực tập phương án  
  PCCC tại doanh nghiệp)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 
  (Doanh nghiệp ghi rõ kết quả  đạt được trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ  
  PCCC của doanh nghiệp)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC 
  (Doanh nghiệp ghi rõ kết quả  đạt được trong công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện  
  PCCC)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  6. Công tác lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC 
  (Doanh nghiệp ghi rõ các hồ sơ đã lập và lưu giữ trong công tác quản lý, theo dõi hoạt động  
  PCCC của doanh nghiệp)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  III. TỒN TẠI THIẾU SÓT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI
  1. Tồn tại thiếu sót:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Đề xuất, kiến nghị:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Trên đây là Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy của (Tên doanh nghiệp)………………………..

  Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  ­ ………………………………………;  CỦA DOANH NGHIỆP
  ­ ………………………………………; (Ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)
  ­ Lưu:………………………………..

Download tài liệu Mẫu Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button