[Download] Tải Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm

Download


Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ công tác trong năm tới được đề xuất và thực hiện. Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm dành cho các cá nhân tham khảo, nghiên cứu, tự hoàn thiện để có được bản báo cáo công tác năm của mình được hoàn thiện, chi tiết và cụ thể nhất. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm

 1. TÊN CƠ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUAN …………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­­***­­­­­­­

  Số: ……………/BC …………, ngày ……. tháng …… năm …….

  BÁO CÁO

  Tổng kết công tác năm ……..

  Và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm ………….

  Mở đầu:

  Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

  Nội dung:

  I ­ Tổng kết công tác năm ………..

  – Nêu các kết quả đã làm được.

  – Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.

  – Những bài học kinh nghiệm.

  II ­ Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm …………

  – Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.

  – Các biện pháp tổ chức thực hiện.

  – Các đề nghị lên cấp trên.

  III ­ Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh 
  giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành kế hoạch cấp trên giao……..

  Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
  (Ký tên, đóng dấu)
  ­ …………….

  ­ Lưu văn thư

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm File Word, PDF về máy