[Download] Tải Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân

Download


Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân năm được dùng khi tổng kết công tác năm cũ và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ công tác trong năm tới được đề xuất và thực hiện. Qua mẫu báo cáo tổng kết năm cho cá nhân, bạn sẽ phải trình bày những vấn đề đã thực hiện và chưa thực hiện được trong năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra cho năm kế tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

                                                        …………, ngày ….. tháng …… năm 202……   

  BÁO CÁO TỔNG KẾT 
  CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 202.. – 202..

  Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………………………….

  Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức)…………………………………………………….

  Nhiệm vụ được giao: (Ghi cụ thể công việc được giao trong năm)…………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm ………………………. như sau:

  1. Tự  đánh giá việc chấp hành các chủ  trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy  
  chế của Ngành, Nội quy của [Đơn vị công tác]; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các  
  đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm.

  2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc  
  chưa làm được theo chương trình công tác đã nêu trong Bản đăng ký thi đua đầu năm).

  3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài  
  báo được thực hiện trong năm, cải tiến sản xuất,….tại nơi công tác: 

  4. Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
  chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, ……).

  5. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:……………………………………………………………………

 2. Trên đây là bản tự  đánh giá kết quả  công tác, học tập, tu dưỡng của bản thân tôi trong năm 201..­
  201… Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí, xin chân thành cảm ơn.

  Tự đánh giá, đề nghị được tặng danh hiệu thi đua: ……………………….      

  Ý kiến đóng góp của Đơn vị  Người báo cáo

  Thủ trưởng đơn vị

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tổng kết công tác của cá nhân File Docx, PDF về máy