[Download] Tải Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ

Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ

Download


Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ được sử dụng để kê khai tình hình sử dụng ấn chỉ, số ấn chỉ sử dụng trong quý, số ấn chỉ đã gửi báo cáo,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ

 1. CƠ QUAN THUẾ CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số: Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh Phúc

  BÁO CÁO
  Tổng hợp sử dụng ấn chỉ
  Quý…. năm….

  Số ấn 
  Số  chỉ sử 
  Số  dụng 
  Ký  TCCN    Ghi chú
  Tên ấn  TCCN  trong 
  STT hiệu  sử 
  chỉ đã gửi  quý 
  mẫu dụng 
  báo cáo (số)
  ấn chỉ
  Số sử  Số điều  Số xóa 
  Cộng dụng chuyển
  Số trả lại Số mất
  bỏ
  Số hủy

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

  Ghi chú: Cột 6=cột 7+cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11 + cột 12
  …..Ngày…….tháng…..năm……
  NGƯỜI LẬP BÁO CÁO PHỤ TRÁCH ẤN CHỈ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

 2. (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ File Word, PDF về máy