[Download] Tải Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

Download


Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ­ LUẬT Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúc
  Số: . . . . . . . . . /ĐHKTL
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

  BÁO CÁO
  Tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế về  . . . . . . .

  Kính gửi:  ­ Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

  1. Tên hội nghị/ hội thảo:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  2. Mục đích hội nghị, hội thảo:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  3. Nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  5. Người chủ trì, đồng chủ trì (ghi rõ họ tên, chức danh, cơ quan công tác):

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  6. Các cơ  quan, đơn vị  chịu trách nhiệm tổ  chức (phía Việt Nam và phía 
  nước ngoài):

 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  7. Thông tin về báo cáo viên người nước ngoài (ghi rõ họ  tên, chức danh, 
  cơ quan công tác):

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  8. Thành phần tham dự, số  lược đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc 
  tịch nước ngoài (kèm theo danh sách đại biểu):

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  9. Nguồn kinh phí:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  10. Đánh giá tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  11. Những vướng mắc, vấn đề  phát sinh trong hội nghị, hội thảo đã hoặc 
  chưa được xử lý (nếu có)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có):

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  HIỆU TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)
  Nơi nhận:

 3. ­ Như trên;
  ­ Ban QHĐN;
  ­ Các cơ quan liên quan;
  ­ Lưu: VT, QHĐN, QLKH.

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế File Docx, PDF về máy