[Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI)

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI)
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI)

Download


Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI) mới nhất (áp dụng từ 01/02/2021) được ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI) File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI)

 1. Mẫu số 02/PLI
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHỐ… Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  SỞ LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH  ­­­­­­­­­­­­­­­
  VÀ XàHỘI……
  ­­­­­­­
  Số: …./…. …, ngày … tháng … năm ….
   
  BÁO CÁO
  TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
  Kính gửi (1): …………………………………..
  Loại 
  và 
  hiệu 
  Tổng  Vị trí 
  lực 
  số lao  việc  Ghi chú
  (2) hợp 
  động làm 
  đồng 
  Người  lao 
  sử  động
  STT dụng 
  lao  Số lao 
  Số lao  Số lao  Số lao 
  động Lao  động 
  động  Chuyên  động  động 
  độn Chuyên  tham gia 
  Lao  tham  Nhà  môn kỹ  tham gia tham gia 
  Tổn g  môn kỹ  HĐLĐ 
  độn gia  quả thuật  Khác HĐLĐ  HĐLĐ 
  g trên  thuật  khác 
  g nữ BHXH  n lý bậc  không  xác định 
  35  bậc cao (dưới 1 
  bắt  trung xác định  thời 
  tuổi tháng, 
  buộc thời hạn hạn
  thử việc)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Doanh 
  1                        
  nghiệp
  2 Hợp tác xã                        
  Cơ quan, tổ 
  3                        
  chức
    Tổng                        

   
    GIÁM ĐỐC
  (Chữ ký, dấu)

 2. Ghi chú:
  (1) Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội.
  (2) Vị trí việc làm phân loại theo:
  ­ Cột (7) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các 
  cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều 
  hành từ trung ương tới cấp xã;
  ­ Cột (8) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức 
  chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
  thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn 
  hóa, xã hội;
  ­ Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh 
  nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, 
  kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công 
  nghệ thông tin.

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động (Mẫu số: 02/PLI) File Docx, PDF về máy