[Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra

Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra

Download


Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra dùng đơn vị dự toán cấp I các cấp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp; UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra

 1. CƠ QUAN BÁO CÁO Mẫu biểu số 69

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN, THANH TRA NĂM …….
  (Dùng đơn vị dự toán cấp I các cấp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp; UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp)
  Đơn vị: triệu đồng
  Số tồn tại chưa
  Số kiến nghị của Số xử lý năm….. Ghi chú
  xử lý
  STT Nội dung
  Kiểm
  Thanh tra Kiểm toán Thanh tra Kiểm toán Thanh tra
  toán
  Kiến nghị của
  kiểm toán,
  thanh tra các
  I
  năm trước còn
  tồn tại chưa xử

  Các khoản thu
  1 phải nộp ngân
  sách
  Chi tiết: ….

  Các khoản ghi
  2 thu, ghi chi vào
  ngân sách
  Chi tiết:….
  ….
  Số chi sai chế độ
  3
  phải xuất toán
  Nộp trả ngân
  a
  sách:
  Trong đó: – Xây
  dựng cơ bản
  – Chi
  thường xuyên

 2. Cơ quan tài
  b chính giảm trừ
  cấp phát
  Trong đó: – Xây
  dựng cơ bản
  – Chi
  thường xuyên
  Bổ sung quyết
  4 toán ngân sách
  năm nay
  Trong đó: – Xây
  dựng cơ bản
  – Chi
  thường xuyên
  Kiến nghị của
  kiểm toán,
  II
  thanh tra năm
  nay
  Các khoản thu
  1 phải nộp ngân
  sách
  Chi tiết: ….

  Các khoản ghi
  2 thu, ghi chi vào
  ngân sách
  Chi tiết:….

  Số chi sai chế độ
  3
  phải xuất toán
  Nộp trả ngân
  a
  sách:
  Trong đó: – Xây
  dựng cơ bản
 3. – Chi
  thường xuyên
  Cơ quan tài
  b chính giảm trừ
  cấp phát
  Trong đó: – Xây
  dựng cơ bản
  – Chi
  thường xuyên
  Chuyển quyết
  4 toán ngân sách
  năm sau
  Trong đó: – Xây
  dựng cơ bản
  – Chi
  thường xuyên
  Các vấn đề
  III khác liên quan
  cần giải trình
  ……

  …., ngày tháng năm….
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/CHỦ TỊCH UBND
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra File Word, PDF về máy