[Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

Download


Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình hoạt động của doanh nghiệp… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

 1. BÁO CÁO
  Tình hình hoạt động năm…………
  (từ 01/01/……. đến 31/12/………)
  Kính gửi: Bộ Tài chính
  1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………
  ­ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số… do… (tên cơ quan cấp)… cấp ngày… tháng…. năm….
  ­ Giấy chứng nhận đủ  điều kiện kinh doanh dịch vụ  xếp hạng tín nhiệm số…….. cấp lần đầu  
  ngày…. tháng… năm….. (điều chỉnh lần thứ…. ngày….. tháng… năm…).
  2. Doanh nghiệp gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán đến Bộ Tài chính kèm theo báo cáo 
  này.
  3. Danh sách, tỷ lệ góp vốn tương ứng của từng cổ đông hoặc thành viên góp vốn sở hữu trên 5% 
  vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm.

  Vốn điều lệ thực góp
  Danh sách cổ đông hoặc thành viên góp vốn sở hữu trên 5% 
  đơn vị
  vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp
  Năm nay Năm trước

  Tổng vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp      

  1. Cổ đông hoặc thành viên góp vốn 1      

  % vốn điều lệ thực góp      

  2. Cổ đông hoặc thành viên góp vốn 2      

  % vốn điều lệ thực góp      

  3. Cổ đông hoặc thành viên góp vốn 3      

  % vốn điều lệ thực góp      

  …………………………………………………………………      

  n. Cổ đông hoặc thành viên góp vốn n      

  % vốn điều lệ thực góp      

  4. Phân bổ doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực kinh doanh.

  Phân bổ doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế theo 
  đơn vị Năm nay Năm trước
  lĩnh vực kinh doanh

  Tổng doanh thu      

  Trong đó:      

  1. Doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm      

 2. % tổng doanh thu      

  2. Doanh thu từ dịch vụ liên quan đến xếp hạng tín nhiệm      

  % tổng doanh thu      

  3. Doanh thu từ các dịch vụ kinh doanh khác      

  % tổng doanh thu     

  Tổng chi phí      

  Trong đó:      

  1. Chi phí từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm      

  % tổng chi phí      

  2. Doanh thu từ dịch vụ liên quan đến xếp hạng tín nhiệm      

  % tổng chi phí     

  3. Doanh thu từ các dịch vụ kinh doanh khác      

  % tổng chi phí     

  Tổng lợi nhuận trước thuế      

  1. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm      

  % tổng lợi nhuận trước thuế     

  2. Lợi nhuận trước thuế từ dịch vụ liên quan đến xếp hạng tín       
  nhiệm

  % tổng lợi nhuận trước thuế     

  3. Lợi nhuận trước thuế từ các dịch vụ kinh doanh khác      

  % tổng lợi nhuận trước thuế     

  5. Danh sách các tổ chức được xếp hạng tín nhiệm mà có mức phí xếp hạng tín nhiệm chiếm trên 
  5% tổng doanh thu của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm trong năm tài chính gần nhất.

  Năm nay Năm trước
  Tổ chức được xếp hạng tín nhiệm có mức phí chiếm trên 
  5% tổng doanh thu của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm  % tổng   % tổng  
  Số 
  trong năm tài chính gần nhất Số tiền doanh   doanh  
  tiền
  thu thu

    (đơn   (đơn  
  (%) (%)
  vị…) vị….)

 3. 1…………………………………………………………………        

  2…………………………………………………………………        

  3…………………………………………………………………        

  6. Tỷ  lệ  bình quân thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ  nợ  của mỗi bậc xếp hạng tín nhiệm từ 
  khi doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm bắt đầu hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

  Tỷ lệ bình quân thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của mỗi 
  Bậc xếp hạng tín nhiệm
  bậc xếp hạng tín nhiệm

  ………………………….. ….%

  ………………………….. ….%

  ………………………….. ….%

  ………………………….. ….%

  ………………………….. ….%

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………….. ….%

  ………………………….. ….%

  7. Tỷ  lệ bình quân của việc chuyển từ bậc xếp hạng tín nhiệm này sang bậc xếp hạng tín nhiệm  
  khác trong khoảng thời gian 1 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và kể  từ  khi doanh nghiệp xếp  
  hạng tín nhiệm bắt đầu hoạt động xếp hạng tín nhiệm.

  Tỷ lệ chuyển thành bậc xếp hạng tín nhiệm sau…. 
  Bậc xếp hạng xếp hạng  Số kết quả 
  năm
  tín nhiệm tại  trong mỗi bậc 
  ngày…./…./… xếp hạng
  Bậc 1 Bậc 2 ……. ……. ……. Bậc n

  Bậc 1 ……………… ….% ….% ….% ….% ….% ….%

  Bậc 2 ……………… ….% ….% ….% ….% ….% ….%

  ……………… ……………… ….% ….% ….% ….% ….% ….%

  ……………… ……………… ….% ….% ….% ….% ….% ….%

  ……………… ……………… ….% ….% ….% ….% ….% ….%

  Bậc n ……………… ….% ….% ….% ….% ….% ….%

  8. Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ  về  việc tuân thủ  các quy định của Nghị  định này và pháp  
  luật có liên quan./.

 4.   ……., ngày…. tháng…. năm….
  Người đại diện theo pháp luật
  (Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm File Word, PDF về máy