[Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý

Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý

Download


Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý được sử dụng nhằm theo dõi tình hình biến động nhân sự, hiệu quả tuyển dụng, tình hình đào tạo, mức độ chấp hành nội quy doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý

 1. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                Biểu mẫu số: 55 NL­P.TCCB
   PHÒNG/BAN……… Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc                          Đơn vị báo cáo: Phòng TCCB
                                                    Đơn vị nhận: Phòng HCTH

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG QUÝ          NĂM        
  A. Biến động tăng
  Mã 
  TT Họ và tên Ngày sinh Lý do tăng Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Phòng/Ban Ghi chú
  ngạch
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  1
  2

  B. Biến động giảm
  Mã 
  TT Họ và tên Ngày sinh Lý do giảm Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Phòng/Ban Ghi chú
  ngạch
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  1
  2

  Người lập biểu                      Ngày   tháng       năm 20..
  Trưởng Phòng

                      Chú thích:
  (5) : Lý do tăng/giảm: Ghi rõ Chuyển công tác đến,  tuyển mới hoặc điều động, nghỉ việc, nghỉ hưu, chuyển đi….
  (6): Kể từ ngày ký hợp đồng chính thức hoặc chấm dứt hợp đồng
  (7): Chức vụ hiện tại ví dụ : Nghiên cứu viên hoặc CBGD ….
  (8): Ghi đầy đủ các loại bằng cấp và năm tốt nghiệp ví dụ: ĐH.1998; Ths.2002; TS.2007
  (9): Phòng ban/Trung tâm/Tổ chuyên môn trực thuộc đơn vị.

  Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng/lần; gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự theo quý File Docx, PDF về máy