[Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự

Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự

Download


Báo cáo tình hình biến động nhân sự là căn cứ giúp nhà quản trị nhân sự và ban lãnh đạo nắm bắt tình hình tăng, giảm người lao động tại doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ biến động nhân sự lớn, nhà quản lý cần xem xét nguyên nhân và tìm biện pháp để ổn định nhân sự, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự được chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                Biểu mẫu số: 55 NL­P.TCCB
   PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc                          Đơn vị báo cáo: Phòng TCCB
                                                    Đơn vị nhận: Phòng HCTH

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG QUÝ          NĂM        
  A. Biến động tăng
  Mã 
  TT Họ và tên Ngày sinh Lý do tăng Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Bộ môn/Trung tâm Ghi chú
  ngạch
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  1
  2

  B. Biến động giảm
  Mã 
  TT Họ và tên Ngày sinh Lý do giảm Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Bộ môn/Trung tâm Ghi chú
  ngạch
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  1
  2

  Người lập biểu                      Ngày   tháng       năm 20..
  Trưởng Phòng

                      Chú thích:
  (5) : Lý do tăng/giảm: Ghi rõ Chuyển công tác đến,  tuyển mới hoặc điều động, nghỉ việc, nghỉ hưu, chuyển đi….
  (6): Kể từ ngày ký hợp đồng chính thức hoặc chấm dứt hợp đồng
  (7): Chức vụ hiện tại ví dụ : Nghiên cứu viên hoặc CBGD ….
  (8): Ghi đầy đủ các loại bằng cấp và năm tốt nghiệp ví dụ: ĐH.1998; Ths.2002; TS.2007
  (9): Bộ môn/Trung tâm/Tổ chuyên môn trực thuộc đơn vị.

  Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng/lần; gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tình hình biến động nhân sự File Docx, PDF về máy