[Download] Tải Mẫu Báo cáo tài chính theo năm – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo tài chính theo năm

Mẫu Báo cáo tài chính theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tài chính theo năm

Download


Mẫu Báo cáo tài chính theo năm là mẫu báo cáo dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo tài chính theo năm – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo tài chính theo năm File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo tài chính theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tài chính theo năm

 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HANG NĂM
  ̀ 2012 Chọn năm Báo 
  cáo Tài chính 
  muốn hiển thị.
  TÊN CÔNG TY BẠN
  Bấm vào đây để đổi Số liệu chính của báo 
  SỐ LIỆU CHÍNH cáo

  DOANH THU LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG LÃI KHẤU HAO LỢI NHUẬN RÒNG

  #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
  #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

  Vui lòng không sửa thông tin dưới đây. Bấm vào đây để nhập Dữ liệu Tài 
  TẤT CẢ SỐ LIỆU chính

  SỐ LIỆU NĂM NAY (2012) NĂM TRƯỚC (2011) % THAY ĐỔI XU HƯỚNG 5 NĂM
  DOANH THU #N/A #N/A #N/A
  CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A
  LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A
  KHẤU HAO #N/A #N/A #N/A
  LÃI #N/A #N/A #N/A
  LỢI NHUẬN RÒNG #N/A #N/A #N/A
  THUẾ #N/A #N/A #N/A
  LỢI NHUẬN SAU THUẾ #N/A #N/A #N/A
  SỐ LIỆU 1 #N/A #N/A #N/A
  SỐ LIỆU 2 #N/A #N/A #N/A
  SỐ LIỆU 3 #N/A #N/A #N/A
  SỐ LIỆU 4 #N/A #N/A #N/A
  SỐ LIỆU 5 #N/A #N/A #N/A
  SỐ LIỆU 6 #N/A #N/A #N/A
  #DIV/0!
  #DIV/0!

 2. NHẬP DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA BẠN
  BẠN CÓ THỂ ĐỊNH NGHĨA TỐI ĐA 25 SỐ LIỆU CHÍNH
  Bấm vào đây để xem Báo cáo Tài chính

  TÊN SỐ LIỆU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  DOANH THU  2,600,000,000 ₫   2,790,059,060 ₫   2,968,750,394 ₫   3,134,299,273 ₫   3,432,926,872 ₫   3,744,554,093 ₫   3,756,144,804 ₫ 
  CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  1,352,000,000 ₫   1,476,016,100 ₫   1,579,237,204 ₫   1,641,146,592 ₫   1,698,826,927 ₫   1,682,373,284 ₫   1,963,924,727 ₫ 
  LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG  1,248,000,000 ₫   1,335,511,921 ₫   1,432,239,963 ₫   1,573,379,708 ₫   1,596,509,440 ₫   1,608,210,999 ₫   1,527,260,716 ₫ 
  KHẤU HAO  93,600,000 ₫   93,969,680 ₫   96,864,032 ₫   103,463,602 ₫   104,501,512 ₫   105,423,209 ₫   115,375,219 ₫ 
  LÃI  52,000,000 ₫   57,113,077 ₫   60,176,740 ₫   65,231,467 ₫   65,489,427 ₫   69,436,795 ₫   78,821,047 ₫ 
  LỢI NHUẬN RÒNG  1,123,200,000 ₫   1,139,030,379 ₫   1,161,904,977 ₫   1,242,757,533 ₫   1,278,858,746 ₫   1,378,459,718 ₫   1,403,477,058 ₫ 
  THUẾ  457,600,000 ₫   497,547,348 ₫   531,996,218 ₫   571,976,328 ₫   589,382,056 ₫   612,030,264 ₫   653,291,717 ₫ 
  LỢI NHUẬN SAU THUẾ  665,600,000 ₫   726,824,625 ₫   799,105,471 ₫   829,817,104 ₫   844,640,984 ₫   882,714,648 ₫   1,045,151,833 ₫ 
  SỐ LIỆU 1  266,240 ₫   266,498 ₫   286,716 ₫   297,292 ₫   324,023 ₫   349,162 ₫   415,261 ₫ 
  SỐ LIỆU 2  378,560 ₫   386,724 ₫   399,790 ₫   419,586 ₫   426,071 ₫   454,357 ₫   541,211 ₫ 
  SỐ LIỆU 3  397,280 ₫   427,568 ₫   454,992 ₫   482,415 ₫   513,269 ₫   549,035 ₫   646,599 ₫ 
  SỐ LIỆU 4  251,680 ₫   254,137 ₫   261,925 ₫   285,076 ₫   286,252 ₫   303,478 ₫   310,431 ₫ 
  SỐ LIỆU 5  15,600 ₫   16,523 ₫   17,740 ₫   18,550 ₫   19,034 ₫   20,855 ₫   21,560 ₫ 
  SỐ LIỆU 6  4,784 ₫   5,262 ₫   5,680 ₫   5,836 ₫   6,169 ₫   6,420 ₫   7,171 ₫ 

 3. ĐỊNH NGHĨA SỐ LIỆU CHÍNH Ở ĐÂY
  BẠN CÓ THỂ HIỂN THỊ TỐI ĐA 5 SỐ LIỆU CHÍNH Ở ĐẦU BÁO CÁO
  Bấm vào đây để xem Báo cáo Tài chính

  1 DOANH THU Hãy chọn các Số 
  liệu Chính cho 
  2 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG báo cáo của bạn 
  trong các ô từ 
  3 LÃI
  C5 đến C9.
  4 KHẤU HAO
  5 LỢI NHUẬN RÒNG

 4. Trang tính này được dùng để tính toán Báo cáo Tài chính và cần được duy trì ở chế độ ẩn.
  Trạng thái
  Năm nay 2012 8
  Năm Trước 2011 7

  Trạng thái 4 5 6 7 8
  Số liệu Chính 2008 2009 2010 2011 2012
  1 DOANH THU #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  3 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  5 LÃI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  4 KHẤU HAO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  6 LỢI NHUẬN RÒNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

  Tất cả Số liệu (tối đa 25 số liệu)
  1 DOANH THU #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  2 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  3 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  4 KHẤU HAO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  5 LÃI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  6 LỢI NHUẬN RÒNG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  7 THUẾ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  8 LỢI NHUẬN SAU THUẾ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  9 SỐ LIỆU 1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  10 SỐ LIỆU 2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  11 SỐ LIỆU 3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  12 SỐ LIỆU 4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

 5. 13 SỐ LIỆU 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  14 SỐ LIỆU 6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
  18 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Download tài liệu Mẫu Báo cáo tài chính theo năm File Docx, PDF về máy