[Download] Tải Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm

Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm

Download


TaiLieu.VN xin gửi đến bạn đọc mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm để bạn đọc tham khảo. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) nêu rõ thông tin số lao động đầu kỳ, số lao động giảm trong kỳ và số lao động tính đến cuối kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm

 1. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  ­­­­­­­­­­­­­­­
  Số: ………………………….. ……….., ngày … tháng … năm ……….

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………….)
  Kính gửi: Phòng Lao động ­ Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố………….. 
  (hoặc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố……………)
  Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách 
  nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ……………………………………………………………………………………………………….
  Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:
  I. Số lao động đầu kỳ
  Đơn vị: người
  Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động
  Trong đó  Cao  Trung  Theo mùa vụ 
  Tổng số lao động  Đại học  đẳng/  Dạy nghề  Không xác 
  cấp/  Sơ cấp  Chưa qua  Xác định  hoặc theo công  Ghi chú
  nữ thường  định thời 
  trở lên Cao đẳng Trung cấp  nghề đào tạo thời hạn việc nhất định 
  xuyên hạn
  nghề nghề dưới 12 tháng
  x x x x x x x x x x X
  II. Số lao động tăng trong kỳ
  Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động
  Trong đó  Cao  Trung  Theo mùa vụ 
  Tổng số lao động  Đại học  đẳng/  Dạy nghề  Không xác 
  cấp/  Sơ cấp  Chưa qua  Xác định  hoặc theo công  Ghi chú
  nữ thường  định thời 
  trở lên Cao đẳng Trung cấp  nghề đào tạo thời hạn việc nhất định 
  xuyên hạn
  nghề nghề dưới 12 tháng

 2. x x x x x x x x x x x
  III. Số lao động giảm trong kỳ
  Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Lý do giảm

  Trong  Theo mùa 
  Cao  Trung  Đơn phương 
  Tổng  đó lao  Đại  đẳng/  cấp/  Sơ  Dạy  Chưa  Không  Xác  vụ hoặc 
  chấm dứt Hợp 
  Kỷ  Thỏa 
  số động  học  Cao  Trung  cấp  nghề  qua  xác định  định  theo công  Nghỉ 
  đồng lao 
  luật  thuận  Lý do 
  nữ trở  thường  đào  thời  thời  việc nhất  hưu sa  chấm  khác
  đẳng  cấp  nghề động/Hợp 
  lên xuyên tạo hạn hạn định dưới  thải dứt
  nghề nghề đồng làm việc
  12 tháng
  x x x x x x x x x x x x x x x x
  IV. Số lao động cuối kỳ
  Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động
  Trong đó  Trung  Theo mùa vụ 
  Tổng số lao động  Đại học Cao đẳng/  cấp/  Sơ cấp 
  Dạy nghề 
  Chưa qua 
  Không xác 
  Xác định  hoặc theo công  Ghi chú
  nữ Cao đẳ ng   thường  đ ịnh thời  
  trở lên Trung cấp  nghề đào tạo thời hạn việc nhất định 
  nghề xuyên hạn
  nghề dưới 12 tháng
  x x x x x x x x x x x

  Thủ trưởng đơn vị
  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

Download tài liệu Mẫu Báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm File Word, PDF về máy