[Download] Tải Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ

Download


Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ là mẫu báo cáo được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cá nhân báo cáo về việc làm mất, cháy, hỏng ấn chỉ của mình. Mẫu nêu đầy đủ số lượng ấn chỉ bị cháy, hỏng, mất kèm theo tên, ký hiệu ấn chỉ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ………, ngày………tháng………năm 20……
  BÁO CÁO
  Mất, cháy, hỏng ấn chỉ
  Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng ấn chỉ:…………………………………………………………………………..
  Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Căn cứ Biên bản mất
  Ngày……..tháng……..năm…………., (tên tổ chức, cá nhân)  phát hiện mất, cháy, hỏng ấn chỉ  như sau:

  Tên ấn  Từ số…  Số ấn  Liên ấn 
  STT Mẫu số Ký hiệu Ghi chú
  chỉ đến số.. chỉ chỉ
  1 2 3 4 5 6 7 8
        AA/12T        
                 
                 

  Lý do mất, cháy, hỏng ấn chỉ:………………………………………………………………………………………….
  Nay đơn vị báo cáo với ………………………. Để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và 
  thông báo số ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng.
  Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  ­ Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  ­ Lưu.

Download tài liệu Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ File Docx, PDF về máy