[Download] Tải Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất

Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất

Download


Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất được sử dụng nhằm theo dõi thu nhập và chi phí của công ty với bảng tính Excel về lợi nhuận và tổn thất trong mười hai tháng trong năm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất

 1. Báo cáo lợi nhuận và tổn thất Cho [Tháng hoặc Năm] kết thúc [Ngày­Tháng­Năm] Tên công ty Đã đề cập trong 000
  Lãi gộp hiện tại  [L/J] Err:508
  Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hiện tại  [T/J] Err:508

  Không sửa đổi các danh mục trong trang tính này, nếu không các công thức có thể hỏng. Sử dụng trang tính Danh mục để thêm các danh mục, rồi cập nhật các trang tính tương ứng có mục nhập. Trang tính này 
  sẽ cập nhật tự động.

  Tổng kỳ
  ́ ắt
  Tom t Tổng kỳ trước Tổng ngân sách hiện tại Tổng kỳ hiện tại theo % doanh s
  Tổng % thay đ
  ố ổi từ kỳ trướ
  Tổcng % thay đổi từ ngân sách

  Tổng doanh thu bán hàng  [J] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng giá vốn hàng bán  [K] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng chi phí bán hàng và tiếp thị  [M] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng chi phí nghiên cứu và phát triển  [N] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp  [O] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng chi phí hoạt động khác [P] Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

  Thu nhập khac  [S] ́ Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

  Tổng thuế  [T] Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

  Lợi nhuận gộp  [L=J­K] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng chi phí hoạt động  [Q=M+N+O+P] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Thu nhập từ vận hành  [R=L­Q] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Lợi nhuận  [U=R+S­T] Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Page 1 of 6

 2. Báo cáo lợi nhuận và tổn thất
  Tên công ty Đã đề cập trong 000

  Doanh thu bán hàng Err:508

  Loại doanh thu Mô tả Kỳ trước Ngân sách Kỳ hiện tại Kỳ hiện tại theo % doanh s ố
  % Thay đ ổi từ kỳ trước % Thay đổi từ ngân sách

  Doanh thu bán hàng Sản phẩm/Dịch vụ 1 Err:508 Err:508 Err:508

  Doanh thu bán hàng Sản phẩm/Dịch vụ 2 Err:508 Err:508 Err:508

  Doanh thu bán hàng Sản phẩm/Dịch vụ 3 Err:508 Err:508 Err:508

  Doanh thu bán hàng Sản phẩm/Dịch vụ 4 Err:508 Err:508 Err:508

  Giá vốn hàng bán Sản phẩm/Dịch vụ 1 Err:508 Err:508 Err:508

  Giá vốn hàng bán Sản phẩm/Dịch vụ 2 Err:508 Err:508 Err:508

  Giá vốn hàng bán Sản phẩm/Dịch vụ 3 Err:508 Err:508 Err:508

  Giá vốn hàng bán Sản phẩm/Dịch vụ 4 Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng doanh thu bán hàng Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Page 2 of 6

 3. Báo cáo lợi nhuận và tổn thất
  Tên công ty Đã đề cập trong 000

  Thu nhập Err:508

  Loại thu nhập Mô tả Kỳ trước Ngân sách Kỳ hiện tại Kỳ hiện tại theo % doanh s ố
  % Thay đ ổi từ kỳ trước % Thay đổi từ ngân sách

  Thu nhập Thu nhập khać Err:508 Err:508 Err:508

  Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng thu nhập bán hàng Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Page 3 of 6

 4. Báo cáo lợi nhuận và tổn thất
  Tên công ty Đã đề cập trong 000

  Chi phí hoạt động Err:508

  Loại chi phí Mô tả Kỳ trước Ngân sách Kỳ hiện tại Kỳ hiện tại theo % doanh s ố
  % Thay đ ổi từ kỳ trước % Thay đổi từ ngân sách

  Ban hàng và ti
  ́ ếp thị Quảng cáo Err:508 Err:508 Err:508

  Ban hàng và ti
  ́ ếp thị Tiếp thị trực tiếp Err:508 Err:508 Err:508

  Ban hàng và ti
  ́ ếp thị Chi phí khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Ban hàng và ti
  ́ ếp thị Chi phí khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Nghiên cứu và phát triển Giấy phép công nghệ Err:508 Err:508 Err:508

  Nghiên cứu và phát triển Bằng sáng chế  Err:508 Err:508 Err:508

  Nghiên cứu và phát triển Chi phí khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Nghiên cứu và phát triển Chi phí khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Tiền lương và tiền công Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Dịch vụ bên ngoài Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Dụng cụ Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Ăn uống và giải trí Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Tiền thuê Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Điện thoại Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Tiện ích Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Khấu hao Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp ̉
  Bao hiểm Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Sửa chữa và bảo trì Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Chi phí khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Quản lý doanh nghiệp Chi phí khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng chi phí hoạt động Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Page 4 of 6

 5. Báo cáo lợi nhuận và tổn thất
  Tên công ty Đã đề cập trong 000

  Thuế Err:508

  Loại Mô tả Kỳ trước Ngân sách Kỳ hiện tại Kỳ hiện tại theo % doanh s ố
  % Thay đ ổi từ kỳ trước % Thay đổi từ ngân sách

  Thuế Thuế thu nhập Err:508 Err:508 Err:508

  Thuế Thuế tiền lương Err:508 Err:508 Err:508

  Thuế Thuế bất động sản Err:508 Err:508 Err:508

  Thuế Thuế khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Thuế Thuế khác (ghi rõ) Err:508 Err:508 Err:508

  Tổng thuế Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

  Page 5 of 6

 6. Danh mục
  Doanh thu bán hàng
  Giá vốn hàng bán
  Thu nhập
  Ban hàng và ti
  ́ ếp thị
  Nghiên cứu và phát triển
  Quản lý doanh nghiệp
  Thuế

  Page 6 of 6

Download tài liệu Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất File Docx, PDF về máy