[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

Download


Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo là văn bản được lập ra để báo cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

 1. Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

      ………………(1)                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  …………………..(2)                            Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:            /BC­(3)                                   ………(4), ngày…tháng…năm…
                                            
  BÁO CÁO
  Kết quả xác minh nội dung tố cáo

    Kính gửi: …………………………….(5)

  Thực hiện Quyết định xác minh nội dung tố  cáo số….. ngày …../…../….. 
  của…………………………………………………………(6); 
  Từ ngày…../…../…..đến ngày…../…../….., ……………………………….(7)
  đã tiến hành xác minh nội dung tố  cáo của………………………………………..
  (8)
  đối với……………………………………………………………………………..(9)
  Tóm tắt nội dung tố cáo:
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………
  Kết quả xác minh như sau:
  1. Kết quả xác minh: 
  (10)………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………
  ..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..

 2. ………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………
  2. Kết luận và kiến nghị:
  2.1 Kết luận nội dung xác minh:
  (11)……………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  2.2 Kiến nghị: 
  (12)………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………
  ..
  ……………………………………………………
  Đoàn   xác   minh/Tổ   xác   minh/Người   được   giao   xác   minh   báo   cáo   và   đề 
  nghị…………..(5) xem xét, ban hành Kết luận nội dung tố cáo theo quy định./.

  Nơi nhận:                                                                                ……………………..(13)
  ­ Như trên để b/c và xin ý kiến;
  ­ Đ/c Chánh Thanh tra cùng cấp của (5) để b/c;
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Đoàn xác minh/Tổ xác minh hoặc tên đơn vị của người được giao xác minh nội dung tố cáo;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị báo cáo. Nếu người báo cáo không được quyền ký, đóng dấu 
  thì không có dòng này;
  (4): Địa danh;
  (5): Cấp bậc, họ tên, chức vụ, đơn vị người ra Quyết định xác minh nội dung tố cáo;
  (6): Chức danh người ra Quyết định xác minh nội dung tố cáo;
  (7): Tên cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân được giao xác minh nội dung tố cáo;
  (8): Họ  tên, địa chỉ/chức vụ, đơn vị  công tác của người tố  cáo. Nếu người tố  cáo yêu cầu giữ  bí mật 
  danh tính thì không nêu tên người đó vào văn bản;
  (9): Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người bị tố cáo;
  (10): Nêu cụ thể quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ về từng nội dung tố cáo và kết quả, kết 
  luận từng nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ; 
  (11): Tổng hợp các nội dung đã kết luận ở phần 2 để kết luận chung về tố cáo là đúng, đúng một phần 
  hoặc sai toàn bộ; Xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể về những nội dung tố cáo đó.
  (12): Kiến nghị cụ thể hình thức xử lý hành chính, kỷ luật đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, với tập 
  thể, cá nhân liên quan đến những nội dung tố cáo đúng, đúng một phần hoặc chuyển cơ quan điều tra  
  xem xét trách nhiệm hình sự; Việc khắc phục hậu quả, bồi thường, bồi hoàn thiệt hại cho người bị 
  thiệt hại hoặc những kiến nghị khác nếu có;
  (13): Trưởng đoàn (hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc người báo cáo).

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo File Word, PDF về máy