[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Download


Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại là văn bản được lập ra nhằm báo cáo về kết quả xác minh của nội dung khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

 1. Mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

      ………………(1)                      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………………(2)                            Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  Số:            /BC­(3)                                 ………(4), ngày…..tháng…..năm…..
                                           
  BÁO CÁO
  Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

  Kính gửi: …………………………….(5)

  Thực hiện Quyết định xác minh nội dung khiếu nại số…..ngày…../…../….
  của…………………………………………………………(6),
  Từ ngày…../…../…..đến ngày…../…../….., ………………………………(7)
  đã tiến hành xác minh nội dung đơn khiếu nại của……………………………….
  (8)
  đề ngày…../…../….. đối với………………………………………………………(9);
  Tóm tắt nội dung khiếu nại:
  ………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………….
  Kết quả xác minh như sau:
  1. Kết quả xác minh: 
  (10)………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..

 2. 2. Kết luận và kiến nghị:
  2.1 Kết luận:
  (11)……………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
  2.2 Kiến nghị giải quyết khiếu nại: 
  (12)………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………
  ..
  ………………………………………………………………………………………..
  Đoàn xác minh/Tổ xác minh/Người có trách nhiệm xác minh báo cáo và xin 
  ý kiến chỉ đạo của đồng chí.

  Nơi nhận:                                                                                ……………………(13)
  ­ Như trên để b/c và xin ý kiến;
  ­ Đ/c Chánh Thanh tra cùng cấp của (5) để b/c; 
  ­ Lưu: …..

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Đoàn xác minh/Tổ xác minh hoặc cơ quan, đơn vị của người có trách nhiệm xác minh;
  (3): Số hiệu hoặc chữ viết tắt của đơn vị báo cáo. Nếu người báo cáo không được quyền ký, đóng dấu 
  thì không có dòng này;
  (4): Địa danh;
  (5): Cấp bậc, họ tên, chức vụ, đơn vị người ra Quyết định xác minh nội dung khiếu nại;
  (6): Chức danh người ra Quyết định xác minh nội dung khiếu nại;
  (7): Tên cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân được giao xác minh nội dung khiếu nại;
  (8): Họ tên, địa chỉ/chức vụ, đơn vị công tác/làm việc của người khiếu nại;
  (9): Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người bị khiếu nại;
  (10): Nêu cụ thể nội dung khiếu nại và kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; kết luận từng nội 
  dung là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến 
  từng nội dung khiếu nại trên.
  Nếu là việc giải quyết khiếu nại lần hai thì nêu nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu và lý do  
  bị  khiếu nại tiếp. Kết quả  xác minh, kết luận từng nội dung khiếu nại lần hai; kết luận rõ đúng, sai  
  từng vấn đề; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến nội dung khiếu nại lần hai;
  (11): Tổng hợp các nội dung đã kết luận  ở  phần 2 để  kết luận chung về  khiếu nại là đúng, đúng một 
  phần hoặc sai toàn bộ; Xác định trách nhiệm của từng cá nhân về những nội dung khiếu nại đó.
  Nếu là giải quyết khiếu nại lần hai thì kết luận rõ việc giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng,  
  đúng một phần hoặc sai toàn bộ;
  (12): Kiến nghị cụ thể hình thức xử lý hành chính, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những  
  nội dung khiếu nại đúng, đúng một phần hoặc chuyển cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự; 
  Việc khắc phục hậu quả, bồi thường, bồi hoàn thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có);

 3. (13): Trưởng đoàn (hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc người báo cáo).

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại File Word, PDF về máy