[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm

Download


Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm là mẫu bản báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm. Mẫu báo cáo với các nội dung chính như chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của năm, kết quả hoạt động kinh doanh của năm nay, kết quả hoạt động kinh doanh so với năm trước… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………..
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  
  Số: ……./…….           ……….., ngày           tháng        năm 

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM

  Kính gửi: ……….…………………..

  Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 với các nội dung sau:

  Kết quả kinh doanh của công ty:

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  Trong đó:

  1.……………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  2………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  3………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật:

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

   IV. Các vi phạm trong quá trình hoạt động (nếu có):

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

   Nơi nhận:
  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký tên, đóng dấu)
  …………..

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm File Word, PDF về máy