[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Download


Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính là sự minh bạch về tình hình, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

 1. Đơn vị báo cáo:…………………………. Mẫu số B 02 – DN/HN
  (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-
  Địa chỉ:…………………………………….
  BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
  Năm………..
  Đơn vị tính:…………
  Năm  Năm 
  CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh
  nay trước
  1 2 3 4 5
  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
  2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
  3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 ­ 02) 10
  4. Giá vốn hàng bán 11
  5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 ­ 11) 20
  6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
  7. Chi phí tài chính 22
  ­ Trong đó: Chi phí lãi vay 23
  8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24
  9. Chi phí bán hàng 25
  10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26
  11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30
  {30 = 20 + (21 ­ 22) ­ (24 + 25)}
  12. Thu nhập khác 31
  13. Chi phí khác 32
  14. Lợi nhuận khác (40 = 31 ­ 32) 40
  15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50
  16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51
  17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
  18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 ­ 51 ­ 52) 60
  19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 61
  20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 62
  21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70
  22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71

  (*) Chỉ áp dụng tại công Lập, ngày … tháng … năm…
  ty cổ phần
  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

 2. (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  ­ Số chứng chỉ hành nghề;
  ­ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
  Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp 
  dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất File Docx, PDF về máy