Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN)

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN)
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN)


Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng tóm lược (Mẫu số: B02b-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN) File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN)

 1. Đơn vị báo cáo: ……………..                                         Mẫu số B 02b – DN
  Địa chỉ:………………………       (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC
                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
  (Dạng tóm lược)
  Quý …Năm…
                                                                                                   Đơn vị tính:…………
  Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
  Quý…..
  CHỈ TIÊU Mã  Thuyết 
  số minh Năm  Năm  Năm  Năm 
  nay trước nay trước
  1 2 3 4 5 6 7
  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp  01
  dịch vụ
  2. Doanh thu hoạt động tài chính và  31
  thu nhập khác
  3.   Tổng   lợi   nhuận   kế   toán   trước  50
  thuế 
  4.   Lợi   nhuận   sau   thuế   thu   nhập  60
  doanh nghiệp      

  Lập, ngày … tháng … năm …
  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
        ­ Số chứng chỉ hành nghề;
  ­ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số: B02b-DN) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button