[Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng

Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng

Download


Tùy theo từng quy định của công ty, người quản lý, phụ trách công việc cũng như nội dung sẽ có những cách báo cáo kết quả công việc khác nhau, bạn có thể phải bảo cáo mỗi ngày, hàng tuần hoặc theo tháng và mỗi bản cáo sẽ có những form khác nhau, dưới đây là mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG TY…….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ­­­­­­­­­­­­
    …., ngày …tháng ….năm …

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG

  Từ ngày: …/…/2021 Đến ngày: …/…/2021

  Họ và tên:…………………………………………….……. Bộ phận:……………………………

  Tự đánh giá Ý kiến trưởng BP
  Nội dung công việc cụ  Khối 
  Stt
  thể đã thực hiện lượng Mức độ %  Mức độ %  Mức độ %  Mức độ % 
  hoàn thành chất lượng hoàn thành chất lượng

               

               

               

               

               

               

               

               

 2.              

  Đề xuất, Kiến nghị, Góp ý của người báo cáo về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện  
  và môi trường làm việc:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ, trách nhiệm, phương pháp,  
  kỹ năng làm việc:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  PHU TRACH BÔ PHÂN
  ̣ ́ ̣ ̣ NGƯƠI BAO CAO
  ̀ ́ ́

Download tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng File Docx, PDF về máy