[Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách

Download


Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách được sử dụng để thống kê về xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bình bầu đánh giá thi đua báo cáo định kỳ và đột xuất,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách

 1. BÁO CÁO/KẾ HOẠCH THÁNG, QUÝ – CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
  (Tháng/Quý …… năm ……)
  Người báo cáo:

  A. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

  KẾ HOẠCH BÁO CÁO

  Nội dung công
  Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Kết quả Khó khăn, tồn đọng
  việc
  NS-NV- Xây dựng và triển khai các chương trình
  8. thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bình
  bầu đánh giá thi đua báo cáo định kỳ và đột
  xuất.
  8.1. Xây dựng chương trình

  8.2. Tổ chức triển khai

  8.3. Tổng hợp kết quả, bình bầu đánh giá

  NS-NV- Thực hiện thủ tục, chế độ nhân sự như:
  9.
  9.1. Thủ tục nhân sự : Bổ nhiệm; Kiêm
  nhiệm; Bãi nhiệm; Khen thưởng; Kỷ
  luật…
  9.2. Chế độ nhân sự như: Bảo hiểm xã hội;
  Bảo hiểm y tế; Giải quyết tranh chấp, bất
  bình…
  9.3. Trình tự thực hiện :

   Tiếp nhận đề xuất từ GĐ và phụ
  trách các phòng/ban/đơn vị.

 2.  Xác minh thông tin

   Lập phương án trình duyệt

   Thực hiện theo phương án đã
  được phê duyệt
  P.1. Đăng ký, làm thư ký cho các cuộc họp
  phòng và ghi biên bản cuộc họp.
  P.2. Soạn thảo văn bản nhân sự theo yêu cầu.

  Công
  việc
  khác

  B. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
  a.i.1. Tình hình thực hiện công việc:
        Theo quy định của quy trình:                                                                    Không theo quy định của quy trình:      
  a.i.2. Chất lượng công việc chung:
          Tốt:                                                                          Khá:                                                                TB:   
  a.i.3. Sự phối hợp của các cá nhân/đơn vị liên quan:
         Nhiệt tình:                                                                                                Thái độ chưa tốt (kể tên):     
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  a.i.4. Quy trình tác nghiệp trong công việc:
         Phù hợp:                                    Chưa phù hợp:                                 Kiến nghị chỉnh sửa (cập nhật vào phần đề xuất):  

 3. C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG VIỆC

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  D. NHẬN XÉT CỦA PHỤ TRÁCH

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Download tài liệu Mẫu Báo cáo (kế hoạch) tháng (quý) – chế độ chính sách File Word, PDF về máy