[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý – Tải về File Word, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng được sử dụng để thống kê về doanh thu hoạt động xây lắp, doanh thu cho thuê máy móc có người điều khiển đi kèm, doanh thu khác (bán phế liệu, dịch vụ xây dựng cho bên ngoài,…). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý File Word, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý

 1. Biểu số: 02­CS/HĐXD BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XÂY  Đơn vị nhận báo cáo: 
  DỰNG Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: 
  hoạt động xây dựng)
  Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo 
  Quý….Năm….
  cáo

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành sản xuất công nghiệp chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 
  Kết quả hoạt động sản xuất
  Đơn vị tính: Triệu đồng
  Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện  Cộng dồn từ đầu năm  Dự tính quý 
  quý báo cáo đến cuối quý báo cáo tiếp theo
  A B 1 2 3
  1. Tổng doanh thu xây dựng (01 = 02 + 03 + 04) 01
  Chia ra: 02
  Doanh thu hoạt động xây lắp
  Doanh thu cho thuê máy móc có người điều khiển  03
  đi kèm
  Doanh thu khác (bán phế liệu, dịch vụ xây dựng  04
  cho bên ngoài,…)
  2.Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng (05 = 06 +  05
  … + 13)

  Chia ra:
  Chi phí vật liệu trực tiếp 06
  07
  Chi phí nhân công trực tiếp
  Chi phí sử dụng máy móc thi  08
  công
  Chi phí sản xuất chung 09
  Chi phí quản lý kinh doanh (chi phí bán hàng, chi  10
  phí quản lý doanh nghiệp)
  Chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà  11
  thầu phụ thi công (nếu có)
  Chi phí trả lãi tiền vay cho hoạt  12
  động xây dựng

 2. 13
  Chi phí khác
  3. Giá trị VLXD, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư  14
  cung cấp
  4. Lợi nhuận trước thuế (15 = 16 + 17) 15
  Chia ra:
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng 16
  Lợi nhuận khác có liên quan đến hoạt động xây  17
  dựng
  5. Thuế giá trị gia tăng khấu trừ phát sinh phải  18
  nộp
  6. Giá trị sản xuất xây lắp (19 = 05 + 14 + 15 + 18  19
  = 20 + 21 + 22 + 23)
  Giá trị sản xuất chia theo loại công trình:
  Công trình nhà ở 20
  Công trình nhà không để ở 21
  Công trình kỹ thuật dân dụng 22
  23
  Hoạt động xây dựng chuyên dụng

  ..…, ngày… tháng…năm…..
  Giám đốc doanh nghiệp
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu
  (Ký, đóng dấu, họ tên)
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý File Word, PDF về máy