[Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm
Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm

Download


Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng được sử dụng để thống kê về kết quả hoạt động sản xuất, tổng doanh thu xây dựng, tổng chi phí cho hoạt động xây dựng,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm File Docx, PDF về máy

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm

 1. Biểu số: 04­CS/HĐXD BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XÂY  Đơn vị nhận báo cáo: 
  DỰNG Cục Thống kê tỉnh, TP

  (Áp dụng đối với doanh nghiệp có 
  Ngày nhận báo cáo: 
  hoạt động xây dựng)
  Ngày 31/3 năm sau
  Năm……

  Mã số thuế của doanh nghiệp 
  Tên doanh nghiệp……………..…………………………. 
  Địa chỉ: ­ Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………….………… 
  ­ Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………….…..………. 
  Điện thoại………………………………. Email:……………………………………..
  Ngành hoạt động chính…………………………………….. 
  Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….… 

  Kết quả hoạt động sản xuất
  Đơn vị tính: Triệu đồng
  Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm
  A B 1
  1. Tổng doanh thu xây dựng (01 = 02 + 03 + 04) 01
  Chia ra: 02
  Doanh thu hoạt động xây lắp
  Doanh thu cho thuê máy móc có người điều khiển đi kèm 03
  Doanh thu khác (bán phế liệu, dịch vụ xây dựng  cho bên ngoài,…) 04
  2. Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng (05 = 06 +…+ 13) 05
  Chia ra:
  Chi phí vật liệu trực tiếp 06
  Chi phí nhân công trực tiếp 07
  Chi phí sử dụng máy móc thi công 08
  Chi phí sản xuất chung 09
  Chi phí quản lý kinh doanh (chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) 10
  Chi  phí  thực  hiện  hạng  mục  công  trình  do  nhà  thầu phụ thi công (nếu có) 11
  Chi phí trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng 12
  Chi phí khác 13
  3. Giá trị VLXD, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp 14
  4. Lợi nhuận trước thuế (15 = 16 + 17) 15
  Chia ra:
  Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng 16

 2. Lợi nhuận khác có liên quan đến hoạt động xây dựng 17
  5. Thuế giá trị gia tăng khấu trừ phát sinh phải nộp 18
  6. Giá trị sản xuất xây lắp (19 = 05 + 14 + 15 + 18 = 20 + 21 + 22 + 23) 19
  Giá trị sản xuất chia theo loại công trình:
  Công trình nhà ở 20
  Công trình nhà không để ở 21
  Công trình kỹ thuật dân dụng 22

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng 23
  Chia theo tỉnh, thành phố: Mã tỉnh/TP (CQ 
  TKê ghi)
  Tỉnh/TP ………………………………………………
  Tỉnh/TP ………………………………………………
  Tỉnh/TP ………………………………………………
  Tỉnh/TP ………………………………………………

  …, ngày… tháng… năm…….
  Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Download tài liệu Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm File Docx, PDF về máy